Το Νέο Αναπτυξιακό Φορολογικό Αναδιανεμητικό Σύστημα (Ν.Α.Φ.Α.Σ) Φορολογία Μέρος (IV). Του Γ. Περάκη

Το Νέο Αναπτυξιακό Φορολογικό Αναδιανεμητικό Σύστημα (Ν.Α.Φ.Α.Σ) Φορολογία Μέρος (IV)

Οι ακροβασίες, οι πειραματισμοί μαζί με την οικονομική εξόντωση των πολιτών διαμέσου της φορολογίας πρέπει να τερματιστούν. Η υπάρχουσα φορολογία περισσότερο θυμίζει μια αδιάκοπη και επαναλαμβόμενη επιβολή προστίμων, στην απασχόληση, στην υγιή επιχειρηματικότητα και στην κατοχή ακίνητης περιουσίας. Το σημαντικότερο δε, ότι είναι «τυφλή», αδιέξοδη και αντικοινωνική. Οι επιπτώσεις τις, θεωρούνται το φυσικό επακόλουθο της στρατηγικής της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποιημένης επικρατούσας άποψης, για την οικονομία, με την Ελλάδα λεηλατημένη και τον λαό της, φτωχοποιημένο.  

Είτε απο την νεοφιλελεύθερη σκοπιά είτε απο την σκοπιά της άρνησης της πληρωμής των φόρων, το αποτέλεσμα είναι ένα και το αυτό:

Η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, των δημόσιων αγαθών και της αναδιανομής των πόρων, δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη συγκέντρωση των απαραίτητων φορολογικών εσόδων.

Το ζητούμενο είναι να ισχύσει η βασική αρχή: Οι φόροι θα πρέπει να αντιστοιχούν στη φοροδοτική ικανότητα του ατόμου, και επιπλέον θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι ευκόλως βεβαιούμενοι και αποδοτικοί (Άνταμ Σμιθ).

Η παρουσίαση πτυχών του φορολογικού συστήματος Μέρος (I+II+III) αποσκοπούσε στην απόπειρα ανάπτυξης ενός φορολογικού συστήματος, ο οποίος θα αποτελούσε ένα αδιάσπαστο μέρος του Ολου (της Οικονομικής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης), με την ονομασία το Νέο Αναπτυξιακό Φορολογικό Αναδιανεμητικό Σύστημα (Ν.Α.Φ.Α.Σ).

Οι βασικές αρχές του Νέου Αναπτυξιακού Φορολογικού Αναδιανεμητικού Συστήματος (Ν.Α.Φ.Α.Σ)

Απαραίτητη προυπόθεση ενός σοβαρού φορολογικού συστήματος είναι η αμοιβαία σχέση του με την εκάστοτε οικονομική πολιτική. Θα πρέπει η οικονομική πολτική να βρίσκεται σε άμοιβαία εξάρτηση με την επικρατούσα φορολογική πολιτική.

Κατά συνέπεια πρέπει να ισχύσουν τα εξής κατά είδος φορολογίας:

Α) Φορολογία Φυσικών Προσώπων

1η) Βασική αρχή: Επιβολή φόρου στο αποτέλεσμα έσοδα μείον έξοδα: Hεφαρμογή ενός απλού συστήματος το οποίο βασίζεται στον κανόνα «έσοδα μείον έξοδα». Τo νέο σύστημα προβλέπει πως από τα συνολικά εισοδήματα κάθε φορολογούμενου θα αφαιρούνται όλες οι δαπάνες, με εξαίρεση όσες αφορούν την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την αποπληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Πιο αναλυτικά, επί της ουσίας ως «αφορολόγητο» όριο εισοδήματος θα αναγνωρίζεται το συνολικό ύψος των δαπανών του κάθε φορολογούμενου, εκτός όσων αφορούν σε αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι δαπάνες θα... εκπίπτουν 100% από τα συνολικά εισοδήματα μισθούς, συντάξεις, ενοίκια αγροτικά εισοδήματα κ.ά. Πέρα από τα όσα ξοδεύει κανείς για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου και οι δαπάνες για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τηλεφωνίας και εισιτηρίων.

Επί της διαφοράς που προκύπτει, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή που θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να υπάρχει σημαντικό κίνητρο.Το «καθαρό» ποσό που θα μένει μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω δαπανών από τα δηλούμενα εισοδήματα θα υπόκειται σε φόρο με νέα κλίμακα, στην οποία ο κατώτατος συντελεστής φόρου θα ανέρχεται σε 25% και ο ανώτατος πιθανότατα θα φτάνει στο 45%.

2η) Βασική αρχή:Διασύνδεση του taxisnet με όλες τις επιχειρήσεις: Η εφαρμογή του θα συνδυαστεί με την ηλεκτρονική...παρακολούθηση της έκδοσης των παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεων λιανικής πώλησης κλπ). Επίσης θα γίνει διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, ώστε ακόμη και τα στοιχεία των λαινικών αποδείξεων που θα εκδίδονται μέσω συναλλαγών με μετρητά να καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο.

3η) Βασική αρχή: Αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε όλα τα παραστατικά πώλησης: Για να μην καταστρατηγηθεί η 2η βασική αρχή, υποχρεωτικά θα αναγράφεται το ΑΦΜ, του αγοραστή. Οι κάτοικοι της χώρας διαθέτουν ΑΦΜ. Οι κάτοικοι της ΕΕ επίσης. Οι κάτοικοι των τρίτων χωρών επίσης διαθέτουν αλλά αν στερούνται, τότε τον αριθμό διαβατηρίου (διασταύρωση με το σύστημα εισόδου στην χώρα).

Β) Φορολογία των Επιχειρήσεων

α) Καταγραφή των προτάσεων για την ανασυγκρότηση της οικονομίας
Η βιομηχανία-μεταποίηση αποτελεί την βάση της οικονομίας μιας χώρας. Στην Ελλάδα ιστορικά η βιομηχανία-μεταποίηση απο την είσοδό μας στην ΕΕ, κατείχε το 1981 το 25% του ΑΕΠ, το 2000 στο 6,59 και το 2014 στο 3,3%. Η κατάρρευση εξηγείται λόγω:

 • Του τρόπου δημιουργίας και λειτουργίας της «εθνικής» αστικής τάξης.
 • Την ανυπαρξία βιομηχανικής πολιτικής. Το Υπουργείο Βιομηχανίας, υποβαθμίστηκε σε Γενική Γραμματεία, της οποίας σήμερα και αυτή που να υπάρχει στερείται περιεχομένου.
 • Την ένταξη μας στην Ε.Ε. και στην ευρωζώνη (έλλειψη των αντίστοιχων νομισματικών πολιτικών μέσω του εθνικού νομίσματος).
 • Τις συχνές μεταβολές του θεσμικού πλαισίου (αδειοδοτικό, φορολογικό, ασφαλιστικό δανειοδοτικό, χρηματοδοτικό κλπ).

Ο κύριος στόχος της ανασυγκρότησης θα επικεντρωθεί στη διαμόρφωση των έξι παραγωγικών διακλαδωμένων οικονομικών υποσυνόλων ενός συνόλου, που θα αποτελούν και την αιχμή της αναπτυξιακής πολιτικής, σε συνδυασμό με μια σαφή και σύγχρονη κλαδική πολτική. Τα 6 αυτά παραγωγικά υποσύνολα είναι:

 • Το αγροτοδιατροφικό.
 • Την αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου.
 • Το κατασκευαστικό.
 • Τα νέα διακλαδωμένα υποσύνολα, της έντασης γνώσης και έρευνας όπως των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, της πληροφορικής και μικροηλεκτρονικής, της βιοτεχνολογίας κλπ.
 • Τοενεργειακό.    
 • Τοτουριστικό

Τα ανωτέρω υποσύνολα είναι και μεταξύ τους αλληλοεξαρτώμενα (πχ. το ενεργειακό επηρεάζει άμεσα τη βιομηχανία και το κατασκευαστικό). Η έρευνα η τεχνολογία, η πληροφορική και η καινοτομία αφορά όλα τα διακλαδωμένα υποσύνολα. Επίσης, η ανάπτυξη ορισμένων απ’ αυτών όπως π.χ. το τουριστικό, μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και σε άλλα όπως π.χ. στις κατασκευές και το αγροτοδιατροφικό κλπ.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), μετρά το σύνολο των αγαθών που παράγεται μέσα στην χώρα στην διάρκεια ενός έτους. Το ΑΕΠ το διακρίνουμε σε προϊόν του:

α) πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία κλπ.),

β) δευτερογενή τομέα (βιοτεχνία, βιομηχανία) και

γ) τριτογενή τομέα (υπηρεσίες).

Η εξέλιξη του ΑΕΠ κατά τομέα παραγωγής αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα:

Πίνκας 1- Η εξέλιξη κατά Τομέα Συμμετοχής στο ΑΕΠ (%)
Τομέας του ΑΕΠ 1980 1990 2000 2005 2009 2010 2014
Πρωτογενής 25,00 10,50 6,59 4,81 3,14 3,26 3,30
Δυτερογενής 25,30 26,50 20,95 19,15 17,79 17,90 12,00
Τριτογενής 49,70 63,00 72,46 76,04 79,07 78,84 84,70
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Το 2000 απο το ποσοστό 20,95%το του Δευτερογενή Τομέα το 6,21% αποτελούσαν οι κατασκευές. Το 2005 απο το 20,95% το 6,88% αποτελούσαν οι κατασκευές

Βασικό χαρακτηριστικότης ελληνικής βιομηχανίας είναιτο πολύ μικρό μέγεθος των παραγωγικών μονάδων του κλάδου. Συγκεκριμένα, Κατά το έτος 2016 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 793.946 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών). Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν:

Πίνακας 2: Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας- Αριθμός επιχειρήσεων και κύκλος εργασιών κατά τάξη μεγέθους απασχόλησης και τομέα οικονομικής δραστηριότητας έτους 2016
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Απασχολούμενα Ατομα   ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩ-ΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟ-ΛΟΥΜΕΝΩΝ
0-9 10-19 20-49 50-249 Ανω των 250 Σύνολο Αριθμού Επιχει-ρήσεων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (σε χιλιάδες ευρώ) (σε μονάδες)
(σε μονάδες)
Τομέας Β-Ορυχεία & Λατομεία 626 25 15 11 4 681 156.058 4.897
Τομέας Γ- Μεταποίηση 57.578 2.293 1.218 660 113 61.862 5.796.016 311.369
Τομέας Δ- Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 6.874 21 12 13   6.920 1.183.580 30.677
Τομέας Ε- Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείρηση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 1.880 102 77 55 3 2.117 398.187 145.060
Τομέας ΣΤ- Κατασκευές 75.770 895 417 135 12 77.229 1.141.334 16.076
Τομέας Ζ- Χονδρικό Εμπόριο & Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχνοκίνητων Οχημάτων & Μοτοσυκλετών 249.186 4.026 1.637 569 85 255.503 8.172.820 708.428
Τομέας Η-Μεταφορά & Αποθήκευση 61.433 782 412 195 56 62.878 3.683.881 184.151
Τομέας Θ- Δραστηριότητες Υπηρεσιών Καταλύματος & Υπηρεσιών Εστίασης 107.920 6.590 2.814 681 47 118.052 2.878.895 488.149
Τομέας Ι-Ενημέρωση & Επικοινωνία 18.339 352 223 155   19.069 1.919.067 79.568
Τομέας Λ- Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 8.627 116 30 40   8.813 186.853 15.677
Τομέας Μ-Επαγγελματικές, Επιστημονικές & Τεχνικές Δραστηριότητες 151.080 716 340 157 27 152.320 2.131.283 249.317
Τομέας Ν-Διοικητικές & Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 20.290 611 413 226 48 21.588 1.246.070 121.521
Τομέας 95- Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ειδών Οικιακής Χρήσης 6.879 20 15     6.914 68.253 11.311
Σύνολο 766.482 16.549 7.623 2.897 395 793.946 28.962.297 2.366.201
ΕΛΣΤΑΤ: ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Έτος 2016 (26-09-2018)

Κλαδικές εξειδικεύσεις στην ελληνική βιομηχανία.

Οι πέντε σημαντικότεροι κλάδοι της ελληνικής βιομηχανίας σύμφωνα με τα βασικά τους μεγέθη (το 2010) παρουσιάζονται στον Πιν.3 που ακολουθεί.

Πίνακας 3: Οι πέντε σημαντικότεροι κλάδοι της βιομηχανίας
Αριθμός επιχειρήσεων (83.565 επιχειρήσεων) ΕΤΟΣ-2010  Αριθμός εργαζομένων (400.943 σύνολο)
Μεταποίηση 100%    
Τρόφιμα 18,90% Τρόφιμα 20,30%
Μεταλλικά προϊόντα 15,10% Μεταλλικά προϊόντα 11,90%
Είδη ένδυσης 13,00% Είδη ένδυσης 7,40%
Επιπλα 8,70% Προϊόντα από μη μεταλλικά   ορτκτά 6,70%
Προϊόντα ξύλου 7,70% Επιπλα 5,20%
Από Μελέτη ΙΟΒΕ: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, 2013 Στοιχεία Eurostat, SBS , 2010

Παρατηρείται ότι ο σημαντικότερος κλάδος ως προς τη συμμετοχή του στα τρία από τα τέσσερα βασικά μεγέθη (Αριθμός επιχειρήσεων, ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και αριθμός εργαζομένων) είναι ο κλάδος των τροφίμων, με σημαντική διαφορά από τους κλάδους που ακολουθούν.

Τα δεδομένα

Η ύπαρξη πρώτων υλών και πλουτοπαραγωγικών πηγών:

 • Η Ελλάδα διαθέτει πρώτες ύλες και πλουτοπαραγωγικές πηγές: Ο αγροτικός τομέας και ο ορυκτός πλούτος μπορούν να δώσουν πρώτες ύλες στη βιομηχανία-μεταποίηση και ώθηση στην ανάπτυξη. Η Ελλάδα διαθέτει τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα:
 • ενός πλούσιου σε χλωρίδα και πανίδα, διαφοροποιημένου γεωμορφολογικά χώρου και
 • ενός ήπιου κλίματος που ευνοεί την παραγωγή μιας μεγάλης ποικιλίας και υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων.
 • Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο επιστημονικό δυναμικό σχετικά νεαρής ηλικίας:
  Τα Ελληνικά πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά ιδρύματα παράγουν εξειδικευμένους τεχνολόγους και επιστήμονες που καλύπτουν όλους σχεδόν τους παραγωγικούς κλάδους. Το δυναμικό αυτό, όμως αναγκάζεται να αναζητήσει δουλειά και προκοπή σε άλλες χώρες.
 • Βιομηχανική κληρονομιά-παράδοση. Ολόκληροι βιομηχανικοί κλάδοι συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν και βιομηχανικές εγκαταστάσεις εγκαταλείπονται και σαπίζουν. Εχουν καταγραφεί 1.000 περιπτώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων που «σαπίζουν» στην κυριολεξία. Πολλές απ' αυτές τις μονάδες έχουν στρατηγική σημασία για την τοπική οικονομία. Το ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος είναι βασική προϋπόθεση για τη μεταβίβαση υποδομών, είτε σε ιδιώτες είτε σε συνεταιρισμούς. Εξακολουθεί όμως, να υπάρχει ζωντανή η βιομηχανική κληρονομιά σε ανθρώπους και κτιριακή υποδομή η οποία δεν έχει απαξιωθεί και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για βιομηχανική παραγωγή αλλά και άλλες σχετικές με τις ανάγκες της βιομηχανίας λειτουργίες.Αυτή η πολύτιμη παράδοση αποτελεί ζωτικό υλικό για τη σύσταση σύγχρονων εναλλακτικών παραγωγικών μοντέλων, αποτελεί δηλαδή κρίσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου που είναι εφικτό να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημαγια την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.
 • Η ταυτότητα της Ελληνικής βιομηχανίας: Οι συνθήκες στη χώρα μας δεν ταυτίζονται με τις συνθήκες στην βιομηχανική Δύση. Η χώρα μας, λόγω της απουσίας μιας βιομηχανικής ολοκλήρωσης, έχει μεγαλύτερες πρακτικές δυνατότητες, από τις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, να αναπτύξει βιομηχανία τεχνολογικής αιχμής με μικρές και ευέλικτες παραγωγικές μονάδες που θα εκμεταλλευτούν τα κενά και τις αδυναμίες του μαζικού μοντέλου παραγωγής. Εκτός από τις πολύ μεγάλες βιομηχανίες εντάσεως εργασίας (π.χ. κλωστοϋφαντουργία, χημική βιομηχανία κλπ) το είδος «βιομηχανικός εργάτης» σπανίζει και οι εργαζόμενοι δεν είναι βιομηχανικοί εργάτες με τη «φορντική έννοια» του όρου αλλά μάστοροι και τεχνίτες με σημαντική εμπειρία και πλύτιμη τεχνογνωσία. Η κουλτούρα της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλή. Οι παραγωγικές μονάδες χαρακτηρίζονται από έλλειψη καθετοποίησης με αποτέλεσμα πολύ χαμηλό ποσοστό εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας (λειτουργία μόνο στα αρχικά ή μόνο στα τελικά στάδια της παραγωγής του τελικού προϊόντος).

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)

O κλάδος της πληροφορικής διακλαδίζεται σχεδόν με όλους κλάδους της οικονομίας, αλλά και της δημόσιας διοίκησης. Αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας η ανάπτυξη του.
Τα υπέρ του κλάδου

Εξειδικευμένο Ανθρώπινο Δυναμικό: Η Ελλάδα και οι Έλληνες μηχανικοί κατατάσσονται σύμφωνα με τον Economist,στις πρώτες 20 θέσεις σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο των ΤΠΕ παγκοσμίως και πρωτεύουν στο ITUICTdevelopmentindex. Πάνω από το 70% των Ελλήνων μιλάει αγγλικά.

Υποδομές ΤΠΕ: Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να καλύψει όλων των ειδών τις ανάγκες σε τεχνολογικές υποδομές και εγκαταστάσεις που απαιτούνται για μία μεγάλη επένδυση στον κλάδο των ΤΠΕ συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των τηλεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή βάσεις δεδομένων).

Ερευνα και Εκπαίδευση: Η Ελλάδα διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων, καθώς επισης και αξιόλογα Κέντρα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη σε νέες τεχνολογικές συστάδες επιχειρήσεων, καθώς και σε τεχνολογικές θερμοκοιτίδες και επιταταχυντές.

Ευνοϊκή γεωγραφική θέση: Η Ελλάδα είναι η Ευρωπαϊκή χώρα που διαθέτει την καλύτερη πρόσβαση σε σημαντικούς παραγωγούς ΤΠΕ Ανατολικών χωρών, όπως της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Κορέας. Αυτή η ευνοϊκή γεωγραφική θέση σε συνδυασμό με τις αξιόλογες υποδομές μεταφορών και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθιστούν την Ελλάδα ιδανική χώρα για την δημιουργία εγκαταστάσεων συναρμολόγησης προϊόντων και συσκευών στον κλάδο των ΤΠΕ.

Ο στόχος: Η Ελλάδα διαθέτει το επιστημονικό δυναμικό αλλά και τα αντίστοιχα πανεπιστήμια. Κατά συνέπεια στόχο αποτελεί η επικέντρωση στους παρακάτω οκτώ κρίσιµους τεχνολογικούς τοµείς:

 • Υγεία & Βιοτεχνολογία
 • Τεχνολογίες Τροφίµων
 • Πληροφορική & Επικοινωνίες
 • Νανοτεχνολογία
 • Υλικά & Διεργασίες
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Περιβάλλοντικές Τεχνολογίες
 • Τεχνολογίες Μεταφορών

Τα πρώτα άμεσα μέτρα

1) Μείωση του συντελεστή φορολογίας απο 29% στο 20%, στις επιχειρήσεις των 6 παραγωγικών υποσυνόλων. Τα κριτήρια της μείωσης αθροιστικά:

α) Ποσοστιαία αύξηση του προσωπικού (πλήρη απασχόληση), αναλόγως του αριθμού των απασχολούμενων:

1) για τις επιχειρήσεις απο 0-9 άτομα αύξηση 10% ήτοι 1 εργαζόμενος

2) για τις επιχειρήσεις απο 10-19 άτομα αύξηση 15% ήτοι απο1 έως 3 εργαζόμενοι

3) για τις επιχειρήσεις απο 20-49 άτομα αύξηση 15% ήτοι απο 3 έως 8 εργαζόμενοι

4) για τις επιχειρήσεις απο 50-249 άτομα αύξηση 15% ήτοι απο 8 έως 38 εργαζόμενοι

5) για τις επιχειρήσεις άνω των 250 άτομα αύξηση 15% ανάλογα τα απασχολούμενα άτομα

β) Εισαγωγή νέας τεχνολογίας και εκσυγχρονισμού της επιχείρησης

γ) Στο πρωτογενή τομέα γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία κλπ, η μείωση της φορολογίας θα επέλθει με την δημιουργία συνεταιρισμών νέου τύπου ή την μετατροπή των ήδη υπαρχόντων και μετά απο τον έλεγχο των ισολογισμών τους, απο φοροτέχνες Α-τάξης, μέλη του οικονομικού επιμελητηρίου (ΟΕΕ). Επίσης ο ίδιος συντελεστής θα ισχύσει για τις περιπτώσεις της ανακαίνισης των εγκατελειμμένων κτιρίων.

δ) Οι επιχειρήσεις παραγωγής πρώτων υλών όταν οι πωλήσεις τους απευθύνονται στο εσωτερικό της χώρας, για περαιτέρω επεξεργασία.

ε) Συμμόρφωση στις διατάξεις της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.

3η Βασική αρχή: Η εκλεγμένη Ελληνική κυβέρνηση να υπαγάγει άμεσα στο υπουργείο οικονομικών την ΑΑΔΕ. Αντισυνταγματική η ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Σωρεία παραβιάσεων συνταγματικών διατάξεων: Θα ήταν εγκληματική παράλειψη αν δεν μνημονεύμαμε το θέμα της εθνικής κυριαρχίας και στα δημόσια έσοδα. Τα μνημόνια που ψήφισαν ο σύριζα, νέα δημοκρατία και οι συνοδοιπόροι τους περιείχε και την εκχώρηση των δημοσίων εσόδων για 99 χρόνια. Η ΑΑΔΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και την είσπραξη λοιπών δημοσίων εσόδων την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την είσπραξη δημοσίων εσόδων,.... Η ΑΑΔΕ δεν υπόκειται πλέον σε οποιασδήποτε μορφής εποπτεία ή έλεγχο από την κυβέρνηση αλλά ασκεί πλήρεις αρμοδιότητες και υπερεξουσίες σε όλον τον φοροελεγκτικό και φοροεισπρακτικό μηχανισμό της χώρας. Ουσιαστικά ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δρά, ως υπερυπουργός Οικονομικών, καθώς βάσει του ιδρυτικού νόμου της ΑΑΔΕ (του ν. 4389/2016) έχει πλέον αρμοδιότητες που καλύπτουν όλον τον φοροελεγκτικό και φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους.

Όπως προειπώθηκε ζητούμενο είναι η συλλογή των φόρων. Ας δούμε μερικές πλευρές που σήμερα, οι κρατούντες δεν «έχουν προνοήσει».

Μια τυχόν μείωση του φόρου εισοδήματος αντισταθμίζεται με:

A) Την «αριστερή» εποχή του σύριζα, στις αρχές του 2015, με υφυπουργό οικονομικών την κα Βαλαβάνη, ίσχυαν δυο ενδιαφέροντα σημεία στην φορολογία.

1ο) Στο ν.4321/2014 (ΦΕΚ Α’ 32/21-3-2015) «ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» ως γνωστόν περιλαμβάνονται διατάξεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, η οποία αποκαλείται πλέον ως η ρύθμιση των 100 δόσεων.

2ο ) Η υποχρέωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από δικαιώματα προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β, του τέταρτου μέρους του ν. 4172/2013(Κ.Φ.Ε.). Από τη συνδυαστική μελέτη και ερμηνεία των διατάξεων αυτών προκύπτουν τα εξής:

α) Οι πληρωμές για δικαιώματα που προκύπτουν στην ημεδαπή υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%.

β) Υπόχρεοι σε παρακράτηση είναι, εφόσον έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή: i) τα νομικά πρόσωπα, ii) οι νομικές οντότητες, iii) τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και iv) οι φορείς της γενικής κυβέρνησης. Επίσης υπόχρεος σε παρακράτηση είναι και κάθε φορολογούμενος που έχει τη φορολογική του κατοικία στην αλλοδαπή αλλά δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω μόνιμης εγκατάστασης. Επομένως, παρακράτηση φόρου διενεργείται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

i. Στα δικαιώματα που καταβάλλονται σε ημεδαπά φυσικά πρόσωπα. ii. Στα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα. iii. Στα δικαιώματα που καταβάλλονται στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και στις αλλοδαπές νομικές οντότητες που δεν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

γ) Για πληρωμές δικαιωμάτων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Tο 2016, η χώρα μας πλήρωσε για εισαγωγή υπηρεσιών 9,7 δισ. ευρώ. Εάν πολλαπλασιάσουμε τα 9,7 δις. επί 20%= 1,94 δισ. ευρώ σε φόρους.

Β) Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατων μελετών, το μέγεθος της παραοικονομίας της Ελλάδας το 2015 υπολογίζεται ότι ανήλθε περίπου στο 22,4%του ΑΕΠ, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου €40 δισ.

Γ) Την αναδρομική φορολόγηση των διαφυγόντων φόρων άνω των 100.000,00 ευρώ με την υποβολή δημοψηφίσματος, λόγω της πρόσφατης απόφασης του συμβουλίου της επικρατείας (παραγραφή στην πενταετία).

Βασικές προυποθέσεις και όροι για την εφαρμογή του Ν.Α.Φ.Α.Σ.     

 • Η αύξηση της ρευστότητας, των δημόσιων επενδύσεων καθώς και η πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό αποτελούν το οξυγόνο της ανασυγκρότησης.
 • Η επανασύσταση του υπουργείου βιομηχανίας θεωρείται αναγκαία, με κύριο περιεχόμενο αυτό της ανασυγκρότησης και επεξεργασίας και ιεράρχησης των υπαρχουσών προτάσεων και μελετών.
 • Δραστική μείωση των συντελεστών φορολόγησης στην μεταποίηση. Η μείωση των φορολογικών εσόδων, θα αντισταθμιστεί απο την αύξηση των φορολογικών εσόδων απο την απασχόληση, την παραγωγή και την κατανάλωση.

Συντελεστές ΦΠΑ 10%-20%: Στον ΦΠΑ προτείνεται ενιαίος κύριος συντελεστής 20% χαμηλός συντελεστής 10%, κατ’ εξαίρεση 6,5% και κατάργηση του ενδιάμεσου 13%. Για τον συντελεστή του 24% προτείνεται η μείωσή του στο 20%, ενώ οι κατηγορίες με συντελεστή 13% μεταφέρονται στο 10%. Επίσης, θα πρέπει να συνεχίσουν να απαλλάσσονται από την επιβολή ΦΠΑ (μηδενικός ΦΠΑ), αγαθά και υπηρεσίες όπως προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν.2859/2000, όπως ισχύει σήμερα και να εξετασθεί η απαλλαγή από ΦΠΑ αγαθών-υπηρεσιών κοινωνικού σκοπού (περιπτώσεις με συντελεστές κάτω του 6,5%).

Τέλος, επιβάλλεται να ισχύσει ο μειωμένος συντελεστής κατά 30% για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

 • Οι βασικές επιλογές του πολιτικού προσωπικού των τελευταίων τουλάχιστον 60 ετών κρίνονται τουλάχιστον λανθασμένες και εγκληματικές. Εαν δε ανατρέξουμε και στα προηγούμενα χρόνια, οι πέντε πτωχεύσεις μαζί με την σημερινή το αποδεικνύουν. Τα νέα καθήκοντα απαιτούν νέο πολιτικό προσωπικό ικανό να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει και να οδηγήσει τον δημόσιο τομέα στην εκπλήρωση του επιτελικού του έργου, αυτό της ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.
 • Στόχος του παραπάνω κειμένου αποτελεί να «αγγίξει» όσο το δυνατό ευρύτερο φάσμα του πολιτικού χώρου της χώρας μας. Απευθύνετε σε έντιμους πολίτες ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου.

Κανένας πολίτης δεν εξαιρείται από την τιμίαν υποχρέωσιν του να συνεισφέρῃ κατά την δύναμιν και τα πλούτη του τα εις δημοσίας ανάγκας δοσίματα (Ρήγας Φεραίος).

*Για την σύνταξη του παραπάνω κειμένου εκτός απο τις προσωπικές απόψεις του γράφοντος, έγινε επιλογή θέσεων και προτάσεων απο τις παρακάτω πηγές:

capital.gr

taxheaven.gr

iskra 30/04/2018, Δ. Σπάθας δικηγόρος

Τομέας Βιομηχανίας-ΣΥΡΙΖΑ

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

 

 

Διαβάστε περισσότερα...

Φορολογία Μέρος (III)- οι «Τερατογενέσεις» και τα «Υπαρξιακά» Αδιέξοδα του Υπάρχοντος Φορολογικού Συστήματος.Του Γ. Περάκη

Φορολογία Μέρος (III)- οι «Τερατογενέσεις» και τα «Υπαρξιακά» Αδιέξοδα του Υπάρχοντος Φορολογικού Συστήματος

Θεωρείται επιβεβλημένο να τονισθεί και πρίν απο την ανάπτυξη του θέματος, ότι πίσω απο τα «ορθολογικά», «κυνικά» και αδιάσειστα στατιστικά στοιχεία και αριθμούς, κρύβονται ανθρώπινες τραγωδίες, αυτοκτονίες, καταστροφή ανθρώπινων υπάρξεων, τα ερείπια και περιουσίες μιας ολόκληρης ζωής αλλά και προγενέστερων γενεών.

Κατά συνέπεια το θέμα θα αναπτυχθεί με τον δέοντα σεβασμό που αρμόζει στούς προαναφερθέντες συνανθρώπους μας, συμεριζόμενοι τον πόνο τους.

Στα προηγούμενα κείμενα αναλύθηκαν τα:

1) Φορολογία (ΜέροςI)- Διεθνείς-Διμερείς Συμβάσεις Φορολογίας Σχέσεις Κλιμακούμενης «Μαζοχιστικής» Υποτέλειας όπου αναλύθηκαν οι διεθνείς συμβάσεις την Ελλάδας και

2) Φορολογία (ΜέροςII)- Εκτίμηση των Απωλειών κατά την διάρκεια των Μνημονίων Μέσω του Φορολογικού Συστήματος (Πρώην, Νύν και Αεί??) και οι επιπτώσεις των μνημονίων στην φοροδοτική ικανότητα των ελλήνων φορολογουμένων.

Το υπάρχον φορολογικό σύστημα έχει εξαντλήσει όχι μόνο την χρησιμότητά του αλλά στα χρόνια των μνημονίων τίκτει «τερατογενέσεις».

Τα στατιστικά στοιχεία που θα ελήφθησαν αντλήθηκαν απο τους προυπολογισμούς των προηγούμενων ετών καθώς και απο το taxisnet.

Η Δομή του Φορολογικού Συστήματος στην Ελλάδα

Οι φόροι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι φόροι εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οι φόροι στη δαπάνη.

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται φόροι που μπορεί να αφορούν τη μεταβίβαση ή την κατοχή περιουσίας, οι οποίοι είναι δυνατό να επιβληθούν επί της συνολικής αξίας του ενεργητικού ενός προσώπου πριν ή μετά την αφαίρεση τυχόν υποχρεώσεών του (όπως ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ).

Η ταξινόμηση των φόρων έχει γίνει όπως εμφανίζονται στούς τακτικούς προυπολογισμούς των αντίστοιχων ετών.

Μια πρώτη γεύση αποτελεί ο Πίνακας-1:

Πίνακας-1: Ταξινόμηση των Φόρων
Α. Άμεσοι Φόροι
Α 1. Φόρος Εισοδήματος
Α. 1.1- Φυσικών Προσώπων Α. 1.2- Νομικών Προσώπων Α. 1.3- Ειδικές Κατηγορίες Φόρων Εισοδήματος Α. 1.4- Φόροι Περιουσίας Α. 1.5.- Άμεσοι φόροι παρελθόντων Ετών Α. 1.6- Εκτακτοι και Λοιποί Φόροι
Β. Έμμεσοι Φόροι
Β. 1- Δασμοί και ειδικές εισφ. εισαγωγών-εξαγωγών Β. 3- Φόροι Κατανάλωσης Εγχωρίων Προιόντων Β. 4- Φόροι Συναλλαγών
Β. 2- Φόροι Κατανάλωσης στά Εισαγόμενα
Β.2.1- ΦΠΑ Β.3.1- ΦΠΑ Β 4.1- Μεταβίβαση Κεφαλαίων
Β.3.2- Καύσιμα
Β 32.3- Καπνά Β.42- Τέλη Χαρτοσήμου
Β.2.2- Τέλη Ταξινόμησης Αυτοκινήτων Β.3.4- Τέλη Κυκλοφορίας
Β.3.5- Ειδικά Τέλη και Εισφορές Αυτοκινήτων Β 5.3- Λοιποί Εμμεσοι Φόροι
Β 3.26- Λοιποί
Η ταξινόμηση των Φόρων Βάσει του Τακτικού Προυπολογισμού

Τα αδιέξοδα του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος

1ο) Αδιέξοδο

Τα φορολογικά έσοδα σε δισ. ευρώ δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν οριακά σε σχέση με τα προ μνημονίων επίπεδα (από τα 92,5 δισ. ευρώ το 2009 στα 89,6 δισ. ευρώ το 2018).

Ωστόσο, στην Ελλάδα «η αστάθεια της φορολογικής πολιτικής επηρέασε όλους τους κύριους τύπους φόρων». Παράδειγμα οι συνεχείς από το 2010 ανατροπές στην εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ, αλλά και τις «πολλαπλές μεταρρυθμίσεις» όσον αφορά τον καθορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, την τήρηση βιβλίων, τους φορολογικούς ελέγχους ή τα πρόστιμα.

Ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.-Νόμος 2238/1994) τροποποιήθηκε 425 φορές με 34 νόμους κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων προγραμμάτων (2010-2014). Μέσα από τις 2 πρώτες διαπραγματεύσεις του 3ου Μνημονίου ήρθαν 32 φορομπηχτικά μέτρα, ενώ αν προστεθούν και τα 4 που θεσπίστηκαν το 2017 με τη 2η αξιολόγηση ο «λογαριασμός»φτάνει σε 36 εισπρακτικές «παρεμβάσεις». Και τούτο χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ασφαλιστικά «χαράτσια» αλλά και όσα έχουν συμφωνηθεί για τη μνημονιακή εποχή της αυξημένης επιτήρησης.

Σημαντικές Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της περιόδου 2010-2017

 • Αύξηση κλιμάκων από 4 σε 9. Πιο προοδευτική αύξηση συντελεστών και αύξηση ανώτατου συντελεστή.
 • Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών: Μείωση εισφορών κατά 1,1% (Ν.4254/2014).
 • Αφορολόγητο όριο σε συνδυασμό με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.
 • Θέσπιση τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος.
 • Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος και επέκταση χρήσης ταμειακών μηχανών σε λαϊκές αγορές, ταξί, περίπτερα, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 • Αύξηση προκαταβολής φόρου στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα από 75% σε 100%.
 • Καθιέρωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο καθαρό ατομικό εισόδημα άνω των €12.000 (Ν. 3986/2011).
 • Μείωση αφορολόγητου εισοδήματος από €12.000 σε €5.000 και αριθμού κλιμάκων από 9 σε 8.
 • Εισαγωγή φορολογικού συντελεστή 10% για το κλιμάκιο εισοδήματος €5.001 -€12.000. Για νέους έως και 30 ετών, συνταξιούχους άνω των 65 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες, αφορολόγητο €9.000
 • Ενσωμάτωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και παγίωσή της (Ν.4387/2016).
 • Ενίσχυση του ρόλου των τεκμηρίων διαβίωσης, τα οποία αυξήθηκαν κατά 30% κατά μέσο όρο για τις κατοικίες και κατά 60% για τα αυτοκίνητα.
 • Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών: Αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης: από 10% επί του καθαρού εισοδήματος ανεξαρτήτως των ετών ασφάλισης σε 14% για τα πρώτα δύο έτη ασφάλισης, 17% για τα επόμενα τρία έτη και 20% μετά το πέμπτο έτος ασφάλισης (Ν. 4387/2016).
 • Καθιέρωση τέλους επιτηδεύματος για επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως του εισοδήματός τους (Ν.3986/2011).
 • Αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος (Ν.4387/2016).
 • Κατάργηση αφορολόγητου εισοδήματος και θέσπιση έκπτωσης φόρου εισοδήματος (Ν.4172/2013 – αναθεώρηση Κ.Φ.Ε.).
 • Κατάργηση μείωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες αν δεν πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Περιορισμός κλιμακίων φορολογίας εισοδήματος από 8 σε 3 και αλλαγή συντελεστών (Ν.4172/2013 - αναθεώρηση Κ.Φ.Ε.).
 • Κατάργηση μείωσης 1,5% φόρου εισοδήματος που παρακρατείται στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις
 • Κατάργηση πολλών κατηγοριών δαπανών για τις οποίες υπήρχε έκπτωση φόρου (Ν.4110/2013).
 • Μείωση έκπτωσης φόρου για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, με εφαρμογή από 1.1.2020 (Ν.4472/2017).
 • Κατάργηση πρόσθετου αφορολόγητου για τα παιδιά και αντικατάσταση από οικογενειακά επιδόματα που χορηγούνται µε αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.
 • Διεύρυνση αφορολόγητου ορίου για την εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και μείωση των συντελεστών για εισοδήματα μέχρι €65.000.

Οπως αποδεικνύεται στον Πίνακα-2, παρά την«καταιγίδα» των 36 φόρων τα τακτικά φορολογικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,20 δισ. ευρώ. Λόγω της αύξησης των μη φορολογικών εσόδων κατά 1,89 δις. ευρώ, η μείωση περιορίσθηκε στα 0,32 δις. ευρώ.

Πίνακας 2. Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού μεταξύ των ετών 2007-2016 σε δις.. ευρώ
Είδος Φόρου/ Ετος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009-2016
Άμεσοι φόροι 19,80 20,90 21,40 20,20 20,30 21,10 20,10 20,50 19,80 21,80 0,41
Έμμεσοι φόροι 28,60 30,20 28,30 31,00 28,60 26,10 24,60 23,80 23,80 25,70 -2,61
Φόροι κατανάλωσης εγχωρίων 22,20 23,80 23,80 27,20 25,10 21,10 21,50 20,80 20,80 22,20 -1,58
Φόροι Συναλλαγών 2,20 2,10 1,50 1,10 0,90 0,70 0,80 0,60 0,60 0,50 -0,92
Μεταβίβαση Κεφαλαίων 1,30 1,10 0,80 0,70 0,50 0,40 0,50 0,30 0,30 0,20 -0,60
Σύνολο φορολογικών εσόδων 48,40 51,10 49,70 51,30 49,00 47,20 44,60 44,20 43,50 47,50 -2,20
Μη φορολογικά έσοδα 3,40 4,20 3,70 4,90 6,50 4,30 6,90 5,80 6,00 5,60 1,89
Σύνολο εσόδων τακτικού προϋπολογισμού 51,80 55,30 53,40 56,20 55,40 51,50 51,50 50,00 49,50 53,10 -0,32
 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Εννοείται ότι η μείωση αυτή είχε και έχει σοβαρό αντίκτυπο στις κοινωνικές δαπάνες και παροχές όπως υγεία, παιδεία κλπ.

2ο) Αδιέξοδο

Μείωση της φορολογητέας ύλης παρά την αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων κατά 524.000. Η μείωση της φορολογητέας ανέρχεται σε 23,1 δις. ευρώ (ποσοστιαία μείωση 23,5%).

Πίνακας 3.- Σύγκριση Αριθμού Φορολογουμένων και Δηλωθέντων Εισοδημάτων μεταξύ των ετών 2011 και 2016
Ετήσιο Εισόδημα σε ευρώ Αριθμός Φορολογου-μένων το 2016 Αριθμός Φορολογου-μένων το 2011 Μεταβολή Αριθμού Φορολογου-μένων 2011-2016 Δήλωσαν Συνολικά το 2011   ( σε δισ. ευρώ) Δήλωσαν Συνολικά το 2016   ( σε δισ. ευρώ) Μεταβολή Δηλωθέντων Εισοδημάτων 2011-2016
0-12.000 3.978.000 2.782.288 1.195.712 15,3 16,5 1,2
12.000-20.000 1.140.000 1.258.528 -118.528 19,6 17,8 -1,8
20.001, 00-50.000 955.000 1.356.817 -401.817 41,4 28,2 -13,2
50.000-100.000 107.000 244.884 -137.884 15,9 6,9 -9,0
100.000 και άνω 25.000 38.549 -13.549 5,8 5,5 -0,3
Σύνολο 6.205.000 5.681.066 523.934 97,9 74,9 -23,1
Πηγή: ΑΑΔΕ

Στον Πίνακα-3 εμφανίζονται οι αποδείξεις του εισπρακτικού αδιεξόδου του υπάρχοντος ληστρικού φορολογικού συστήματος. Η μοναδική «διέξοδος» σ’ αυτόν τον παραλογισμό βρίσκεται στην μείωση του αφορολογήτου. Αυτός είναι ο λόγος που η τρόικα επιμένει στην «διεύρυνση» της φορολογικής βάσης.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα στον πίνακα αυτό είναι η φτωχοποίηση ενός μεγάλου αριθμού των φορολογουμένων, λόγω της μείωσης της φορολογητέας ύλης.

Αλλο φυσικό επακόλουθο αποτελεί και η μείωση κατά 520.000 (118.528+401.817) των φορολογούμενων στην κλίμακα του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος των 12.000,00 έως 50.000,00 ευρώ.

Μείωση επίσης καταγράφεται κατά 137.884 φορολογούμενων στην κλίμακα 50.000,00-100.000,00 ευρώ.

Μείωση επίσης καταγράφεται σε 13.549 φορολογούμενους στην κλίμακα των 100.000,00 και άνω.

Oι «τερατογενέσεις» του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος

Η ανάλυση του Πίνακα 4, αποκαλύπτει και μια άλλη παράμετρο των αλλαγών στα χρόνια των μνημονίων. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αλλαγών στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, αλλά και των «τερατογενέσων»:

Πίνακας 4. Ποσοστιαία Κατανομή Αριθμού Φορολογουμένων Φυσικών Προσώπων Ανά Βασική Πηγή Εισοδήματος μεταξύ των ετών 2005-2015
Ετος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Μεταβολή μεταξύ των ετών 2005-2015
Συνταξιούχοι 27,20% 27,40% 27,70% 28,00% 28,50% 29,40% 31,20% 31,40% 33,40% 32,80% 32,40% 5,20%
Μισθωτοί 36,00% 36,20% 36,10% 35,80% 35,20% 34,00% 31,60% 28,90% 29,20% 31,60% 32,90% -3,10%
Γεωργοί-Κτηνοτρόφοι-Αλιείς 7,50% 7,20% 7,10% 6,90% 6,90% 6,80% 6,50% 6,30% 6,40% 4,60% 4,50% -3,00%
Ασκούντες Επιχειρηματική Δραστηριότητα 18,60% 18,80% 18,80% 18,80% 18,00% 18,00% 17,00% 15,40% 12,30% 11,20% 10,70% -7,90%
Εισοδηματίες 10,70% 10,40% 10,40% 10,50% 11,30% 11,90% 13,70% 18,00% 18,70% 19,80% 19,60% 8,90%
Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Πηγή: ΑΑΔΕ.

1η) «τερατογένηση»

Οι συνταξιούχοι αυξήθηκαν κατά 5,2%, εν αντιθέσει των μισθωτών που μειώθηκαν κατά 3,1%.

Εδώ υπεισέρχονται οι παράγοντες της ανεργίας, της οικονομικής «εξορίας» των παιδιών μας στο εξωτερικό. Το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο θα ενταθεί στο μέλλον (μείωση των γεννήσεων) και γήρανση του πληθυσμού με απρόβλεπτες συνέπειες.

2η) «τερατογένηση»

Η εξόντωση της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας είναι εμφανής με την μείωση κατά 3%. Ο λόγος της μείωσης αυτής είναι βάσει της ΕΛΣΤΑΤ (Ερευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων έτους 2016):

Διάρθρωση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

α) Αριθμός γεωργικών εκτάσεων σε χιλάδες στρέμματα:

Συγκεκριμένα, η συνολική χρησιμοποιούμενη έκταση ανέρχεται σε 31.526 χιλ. στρέμματα το 2016 ενώ σε 33.815 χιλ. στρέμματα το 2013 και σε 34.779 χιλ. στρέμματα το 2009 (μείωση 3.253 χιλ. στρεμ. ποσοσταία μείωση 9% μεταξύ των 2009 και 2016).

β) Ζωικό κεφάλαιο:

Σε ότι αφορά τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων συγκρίνοντας το 2016 με το 2013 παρουσιάζουν:

Mείωση στα προβατοειδή κατά 5,1%, στα αιγοειδή κατά 13,3%, στούς χοίρους κατά 18,9%, στα πουλερικά κατά 24,2% και τα βοοειδή κατά 5,1%.

3η) «τερατογένηση»

Στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα εκεί όντως έγινε «σφαγιασμός» και εξανδραποδισμός με μείωση κατά 7,9%.

Οι ευνοούμενοι φαίνονται να είναι οι εισοδηματίες που αυξήθηκαν κατά 8,9%.

Θεωρείται απορίας άξιον πως οι αντίστοιχοι επιστημονικοί φορείς όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Δικηγορικός Σύλλογος κλπ, δεν προέβησαν σε αφαίρεση αδείας άσκησης επαγγέλματος στους διατελέσαντες υπουργούς οικονονομικών, εκτός αν θεωρούν ότι έχουν επιτύχει στην αποστολή τους.

Ολοκληρώνοντας το τρίτο μέρος του θέματος φορολογία, αυτό που μπορεί να ειπωθεί με βαβαιότητα είναι ότι με την υπάρχουσα «ανάπτυξη» και την οικονομία εγκλωβισμένη στα μνημόνια δεν υπάρχει καμμιά προοπτική φορολογικής ελάφρυνσης ή ελπίδα ανάπτυξης αυτής της λεηλατημένης πατρίδας.

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα...

Φορολογία Μέρος (II)- Εκτίμηση των Απωλειών κατά την διάρκεια των Μνημονίων Μέσω του Φορολογικού Συστήματος (Πρώην, Νύν και Αεί??)Του Γ. Περάκη

Φορολογία Μέρος (II)- Εκτίμηση των Απωλειών κατά την διάρκεια των Μνημονίων Μέσω του Φορολογικού Συστήματος (Πρώην, Νύν και Αεί??)

Η Υπάρχουσα Πραγματικότητα στην Ελλάδα

Οταν ακούμε την φράση «διεύρυνση της φορολογικής βάσης» συνήθως «ανατριχιάζουμε» λόγω του ότι η αύξηση της φορολογίας βαρύνει τα μόνιμα υποζύγια, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους μικροεπαγγελματίες. Δεν έχουμε δα και άδικο. Αλλωστε η λεγόμενη «δημοσιονομική προσαρμογή» των μνημονίων, σε αυτό το δόγμα κινήθηκε με αποτέλεσμα την φτωχοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των κατοίκων της πατρίδας μας. Η πολιτική αυτή θα συνεχισθεί με αμείωτη ένταση και τα επόμενα χρόνια με βάσει τις αποφάσεις του Eurogroup που αποφάσισε την εκταμίευση 1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα στις 05/04/2019. Εκεί αναφέρονται ρητά τα εξής:

1) Προϋπολογισμοί για το 2019 και εφεξής, να προβλέπουν πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% του ΑΕΠ

2) Ολοκλήρωση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένων των βασικών συναλλαγών ιδιωτικοποίησης.

3) Οι ελληνικές αρχές έχουν θεσπίσει ένα νέο καθεστώς για την προστασία της πρώτης κατοικίας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τις τράπεζες στην εκκαθάριση υποθηκών μη εξυπηρετούμενων δανείων». Σημειώνουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να διασφαλίσουν ότι το καθεστώς θα είναι προσωρινό και θα τερματιστεί μέχρι τα τέλη του 2019.

4) Τα «θεσμικά» όργανα να παρακολουθούν προσεκτικά στο πλαίσιο ενισχυμένης επιτήρησης τις επιπτώσεις του καθεστώτος στο κεφάλαιο των τραπεζών και τον αντίκτυπο στην επιβολή της νομοθεσίας και την επίλυση των διαφορών, τον αντίκτυπό της στη διαδικασία μείωσης των NPLs, προειδοποιούν οι Υπουργοί Οικονομικών των 19 χωρών της Ευρωζώνης.

5) Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε ότι οι ελληνικές αρχές επανέλαβαν τη γενική δέσμευσή τους να συνεχίσουν την εφαρμογή όλων των βασικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕSM, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος διευρύνοντας τη φορολογική βάση και άλλες φορολογικές μεταρρυθμίσεις,των κοινωνικών προγραμμάτων, της μείωσης των ληξιπρόθεσμων καθυστερήσεων, της είσπραξης φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.

Όλα αυτά θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούνται στο πλαίσιο ενισχυμένης επιτήρησης, προειδοποιούν.

Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές καλούνται «να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς τις μισθολογικές εξελίξεις κατά το 2019 και να αναλύσουν τις επιπτώσεις της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού και των αλλαγών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα».

Η επόμενη συζήτησή για την Ελλάδα θα βασιστεί στην επόμενη έκθεση επιτήρησης που αναμένεται να εκδοθεί τον Ιούνιο.

Αλήθεια θα υπήρχε προσφορότερη λέξη για να ονοματίσεις αυτές τις αποφάσεις παρά υποτέλεια και μνημόνιο και ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς την φρασεολογία;

Βασικές Εννοιες

Τι είναι Φόρος (Tax): Φόρος είναι το μέρος του εισοδήματος των ιδιωτών που μεταβιβάζεται στο δημόσιο τομέα μέσω της φορολογίας, ώστε ο δημόσιος τομέας να μαζέψει τους οικονομικούς πόρους που χρειάζεται για να καλύψει τις δαπάνες για τις δραστηριότητες του.

Οι φόροι διακρίνονται σε:

 • έμμεσους, Θεωρούνται αυτοί που επιβάλλονται στην εγχώρια κατανάλωση αγαθών/υπηρεσιών και στις εισαγωγές
 • άμεσους, Θεωρούνται αυτοί που επιβάλλονται στο εισόδημα (φυσικών/νομικών προσώπων) και στην περιουσία (ακίνητη, κληρονομιών, δωρεών)

Η διάκριση αυτή έγινε με κριτήριο ότι οι άμεσοι φόροι δεν μετακυλίονται, σε αντίθεση με τους έμμεσους φόρους που μετακυλίονται. Σήμερα όμως όλοι οι φόροι μετακυλίονται στις τιμές κι αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην εκτίμηση των επιπτώσεων των φόρων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι αναλογικοί, πέραν ενός ορίου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των φορολογικών εσόδων (όπως έχει συμβεί).

Πιο αναλυτικά, όταν η οικονομία βρίσκεται κάτω του επιπέδου πλήρους απασχόλησης τότε, όταν ο φόρος είναι αναλογικός και ο φορολογικός συντελεστής είναι πολύ υψηλός, μια μείωση του συντελεστή θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης / απασχόλησης / εισοδήματος και των φορολογικών εσόδων. Αυτό θα συμβεί γιατί θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα και θα αποδυναμωθεί το κίνητρο για φοροδιαφυγή και δραστηριότητες της παραοικονομίας.

1) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Individual income tax rate): Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι ένας προοδευτικός φόρος στο εισόδημα ενός ατόμου κι αυτό σημαίνει ότι αυξανομένου του εισοδήματος, αυξάνεται η φοροδοτική ικανότητα και επιβάρυνση του. Αποτελεί, συνεπώς, αυτόματο σταθεροποιητή της οικονομίας.

Επιπλέον είναι φόρος ο οποίος καταβάλλεται στην πηγή που δημιουργείται το εισόδημα κι έτσι έχει άμεση συνέπεια στο διαθέσιμο εισόδημα. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (εργοδοτών και εργαζομένων) είναι επίσης, μια οιονεί άμεση φορολογία γιατί ουσιαστικά επιβάλλονται στο εισόδημα (μισθοί-ημερομίσθια) και η αυξομείωση τους επηρεάζει το κόστος παραγωγής, τον πληθωρισμό και τη ζήτηση.

2) Φόρος Κερδών / Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Taxprofit / Legalentityincometax): Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων (πχ Α.Ε.) είναι ένας άμεσος φόρος που περιορίζει το εισόδημα των μετόχων και εκείνο της επιχείρησης, με συνέπεια τη μείωση των επιπέδων κατανάλωσης και επένδυσης.

Η πρώτη επίδραση δεν θεωρείται σημαντική δεδομένου οι μέτοχοι ανήκουν σε υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια των οποίων η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι χαμηλή.

Αντίθετα, η υπέρμετρη αύξηση του φόρου έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επενδυτική δραστηριότητα γιατί ενισχύει το κόστος κεφαλαίου και έτσι αποθαρρύνει την ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Το επίπεδο και η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης και η παροχή δημόσιων αγαθών εξαρτάται από:

 • Το ύψος των φορολογικών εσόδων
 • Απο την εκάστοτε κυβέρνηση και τον τρόπο που ασκεί την εξουσία (φιλολαική ή μή)
 • Τον τρόπο διάθεσης των εσόδων (στις κοινωνικές δομές του κράτους ή φοροαπαλλαγές στους μονίμως φοροδιαφεύγοντες)

Αυτό συνεπάγεται ότι το επίπεδο των δημόσων δαπανών προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμότο γενικό ύψος της φορολόγησης. Η επιβολή φόρων συνιστά επίσης, ένα εργαλείο για τη διόρθωση των οικονομικών ανισοτήτων.

Η νεοφιλεύθερη άποψη

Σύμφωνα με έναν απο τους «αστέρες» του νεοφιλευθερισμού Friedman, δεν πρέπει να υπάρχουν απαλλαγές ή και εκπτώσεις από τον φόρο εισοδήματος, ενώ οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να φορολογούνται, έχοντας την υποχρέωση πλήρους διανομής του εισοδήματός τους στους μετόχους, το οποίο φορολογείται ως προσωπικό εισόδημα. Στην ουσία ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων να είναι 0%.

Η στρατηγική του διεθνούς καπιταλισμού τα τελευταία χρόνια στοχεύει στον μηδενικό φόρο. Αυτός είναι ο λόγος των φορολογικών παραδείσων, των χωρών με μειωμένο συντελεστή φορολόγησης και με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα.

Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας τα τελευταία έτη

Ειδικά απο την εποχή του πρώτου μνημονίου, το σύστημα φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα έχει υψηλότατους φορολογικούς συντελεστές για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα των υψηλών φορολογικών συντελεστών (ως επι το πλείστον επι αδίκων) και της χαμηλής αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη. Με αυτά τα δεδομένα, η φορολογική επιβάρυνση καταλήγει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη για ορισμένα τμήματα του πληθυσμού (π.χ.μισθωτοί, συνταξούχοι), τα οποία έχουν περιορισμένη δυνατότητα φοροδιαφυγής.

Άλλωστε, εκτός από μέσο άντλησης δημοσίων εσόδων, η φορολογία εισοδήματος έχει ισχυρή επίδραση σε βασικές πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας. Η επιβολή υψηλότατων συντελεστών στη φορολογία των μισθωτών επηρεάζει την απόφασή τους για την ένταση και τη μορφή της εργασίας τους. Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν την αδήλωτη εργασία και ειδικά όταν ο συντελεστής στην υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία είναι πολύ υψηλός τη «διαρροή εγκεφάλων», δηλαδή τη φυγή ατόμων με υψηλή εξειδίκευση στο εξωτερικό.

Ενδεικτικά, το 2014 οι φόροι στο εισόδημα και στα κέρδη αποτελούσαν κατά μέσο όρο την κυριότερη πηγή εσόδων στις αναπτυγμένες χώρες που συμμετέχουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (ως Πίνακας 1). Η Ελλάδα ωστόσο στήριξε τα έσοδά της κυρίως στους φόρους κατανάλωσης και δευτερευόντως στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα καταλαμβάνουν μόλις την τρίτη θέση στη σχετική κατάταξη με σταδιακή άνοδο από το 1990.

Πίνακας 1. Έσοδα ανά Είδος φορολόγησης (% συμμετοχής στο σύνολο)
Ελλάδα
Ετος
Κατηγορίαφόρων 1990 2014
Φόροι στο εισόδημα και στα κέρδη 19,9 37,5
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 30,2 22
Φόροι περιουσίας 4,6 5,7
Φόροι κατανάλωσης 42,5 30,9
Λιοιποί φόροι 2,8 3,9
Σύνολο 100 100
Πηγή: ΟΟΣΑ

Ολες οι παραπάνω αυξητικές τάσεις σε συνθήκες διάλυσης και αποσάθρωσης της ελληνικής οικονομίας με το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο την τεράστια μείωση σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2008 το (ονομαστικό) ΑΕΠ της Ελλάδας είχε φτάσει στα 242 δισ. ευρώ. Αντίθετα το 2017 είχε μειωθεί στα 174 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μία μείωση 68 δις. ευρώ περίπου 28%, με έτος βάσης το 2008 (τα μεγέθη είναι αντίστοιχα περίπου και για τις πραγματικές αποπληθωρισμένες, τιμές).

Αυτό είχε αντίκτυπο στα διαθέσιμα εισοδήματα όπως απεικονίζονται στον Πίνακα 2 στις διάφορες κατηγορίες και τμήματα του πληθυσμούμεταξύ των ετών 2003-2014:

Πίνακας 2. Μεταβολή Μέσου Διαθεσίμου Εισοδήματος Ανά Φύλο, Ηλικία, Αριθμό Παιδιών   μεταξύ των ετών 2003-2014
ΕισοδηματικήΜεταβολή %
  2003-2009 2009-2014 2003-2014   2003-2009 2009-2014 2003-2014
Φύλο       ΑριθμόςΠαιδιών      
Άνδρες +13,09 -41,9 -33,8 0 +17,1 -41,2 -31,1
Γυναίκες +14,8 -41,6 -32,9
Ηλικία       1 +9,1 -39,9 -34,4
17 και κάτω +8 -42,5 -37,8
18-29 +12,9 -44,8 -37,7 2 +8,9 -42,4 -37,3
30-44 +8,6 -42,3 -37,4
45,64 +21,5 -44,6 -32,7 3 και πάνω +19,8 -40,9 -29,3
65 και πάνω +19,5 -33,5 -20,5
Σύνολο +13,08 -41,7 -33,7 Σύνολο +13,8 -41,7 -33,7
Πηγή: Ανάλυση των διαστρωματικών μικροδεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC).                                                                                                                                                                                             Σημειώσεις: Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα είναι «ισοδύναμο» (βλ. υποσημείωση 4), υπολογίζεται σε ατομική βάση, και είναι αποπληθωρισμένο (σε σταθερές τιμές 2016). Με άλλα λόγια, αύξηση κατά 6,2% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των παιδιών (ηλικίας έως και 17 ετών) την περίοδο 2003-2009 σημαίνει αύξηση κατά 6,2% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών με παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο μέγεθος και στη σύνθεσή τους.                                                                                                                                                                                        

Η «στενότητα» της φορολογικής βάσης στην Ελλάδα και η εκτεταμένη φοροδιαφυγή ουσιαστικά παραβιάζουν την αρχή της ισότητας δηλαδή άτομα με την ίδια φοροδοτική (πραγματική) ικανότηταδεν φαίνεται να χαίρουν της ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης. Ως αποτέλεσμα των υψηλών φορολογικών συντελεστών (συνήθως επι αδίκων) και της χαμηλής αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη. Με αυτά τα δεδομένα, η φορολογική επιβάρυνση καταλήγει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη για ορισμένα τμήματα του πληθυσμού (π.χ.μισθωτοί), τα οποία έχουν περιορισμένη δυνατότητα φοροδιαφυγής.

Πίνακας 3. Μεταβολή Μέσου Διαθέσιμου Εισοδήματος Ανά Επαγγελματική Κατηγορία και Ανά Μορφωτικού Επιπέδου (2003-2014)
  2009-2012 2012-2014 2009-2014 2003-2009 2009-2014 2003-2014 2003-2014
Επαγγελματική Κατηγορία       Επίπεδο Εκπαίδευσης Επίπεδο Εκπαίδευσης    
Μισθωτοί -34,4 -6,4 -38,6 Δημοτικό και κάτω +12,3 -37,5 -29,8
Αυτοαπασχολούμενοι -30,6 -14 -40,3 Γυμνάσιο +6,2 -42,5 -38,9
Άνεργοι -39,9 -6,5 -43,8 Λύκειο +5,8 -42,8 -39,5
Συνταξιούχοι -29,6 -4,1 -32,5 Μεταλυκειακή +12,9 -44,9 -37,8
Άλλοι εκτός εργατικού δυναμικού -40,8 -1,9 -41,9 Πτυχίο και άνω +9,7 -45,1 -39,7
Σύνολο -39 -4,5 -41,7 Σύνολο +13,8 -41,7 -33,7
Πηγή: Ανάλυση των διαστρωματικών μικροδεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC). Σημειώσεις: Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα είναι «ισοδύναμο» (βλ. υποσημείωση 4), υπολογίζεται σε ατομική βάση, και είναι αποπληθωρισμένο (σε σταθερές τιμές 2016). Οι κατηγορίες ‘μισθωτοί’ και ‘αυτοαπασχολούμενοι’ συμπεριλαμβάνουν εργαζόμενους με μερική απασχόληση.

Ο εκρηκτικός συνδυασμός τών προηγουμένων δηλαδή:

 • της μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος (μισθούς και συντάξεις κλπ)
 • της αύξησης των συντελεστών φορολόγησης
 • και της μείωσης του αφορολογήτου απο 8.636 ευρώ στα 5.681 ευρώ, που θα φέρει επιβάρυνση από 650 ευρώ το χρόνο ακόμη και για τους φτωχότερους.

Θα φτωχοποιήσει περισσότερο τον πολίτη και με δεδομένο της μείωσης των κοινωνικών παροχών (υγεία, κοινωνικές δομές), και της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, αστικές συγκοινωνίες, το μέλλον μας προδιαγράφεται εφιαλτικό.

Ο λόγος των παραπάνω γραφόμενων ήταν απλά μια περιγραφή της σημερινής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και η αφορμή της ξεδίπλωσης των σκέψεων ενός δίκαιου αποτελεσματικού και απλού φορολογικού συστήματος. Είναι οι αναγκαίες και οι βασικές αρχές στήριξης αυτού του φορολογικού συστήματος, που θα αναπτυχθούν σε επόμενο κείμενο με σαφήνεια οι προτάσεις αυτές.

 

Πηγές

 

i.kypros.com

 

Όψεις Κοινωνικής Κινητικότητας στην Ελλάδα της Κρίσης- Διανέοσις 11ος-2018

 

 

 

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα...

Φορολογία (Μέρος I)- Διεθνείς-Διμερείς Συμβάσεις Φορολογίας, Σχέσεις Κλιμακούμενης «Μαζοχιστικής» Υποτέλειας. Του Γ. Περάκη

Φορολογία (Μέρος I)- Διεθνείς-Διμερείς Συμβάσεις Φορολογίας, Σχέσεις Κλιμακούμενης «Μαζοχιστικής» Υποτέλειας

Καλώς Ηλθατε στο «Μαγικό» ή Εφιαλτικό Κόσμο των Διμερών Συμβάσεων

Εισαγωγή στις Διεθνείς ή Διμερείς Συμβάσεις Φορολογίας

Η εξέλιξη των συμβάσεων αποτελεί μέρος της φορολογικής στρατηγικής της παγκόσμιας οικονομικής «ελίτ». Η Ελλάδα με τις εκάστοτε κυβερνήσεις μνημονιακές ή μή ακολουθούσε πιστά της επιταγές αυτές.

Για το υπουργείο οικονομικών υπάρχουν τρείς κατηγορίες κρατών.

Α. Τα κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις αποφυγής φορολογίας (Πίνακας-1).

Β. Τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικά καθεστώς (Πίνακας-2).

Συνοπτικοί Πίνακες των Χωρών με Δεμερείς Συμβάσεις και Χώρες με Προνομιακό Φορολογικό Καθεστώς
Πίνακας-1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   Πίνακας-2. Χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς   δηλαδή συντελεσής φορολόγησης μικρότερος απο το 50% του φορολογικού συντελεστή της Ελλάδας
Α/Α Χώρα Εναρξη Εφαρμογής Α/Α Χώρα Εναρξη Εφαρμογής Α/Α Χώρα Α/Α Χώρα
1. Άγιος Μαρίνος 01.01.2015 26. Κατάρ 01.01.2011 1 Άγιος Ευστάθιος 22 Μαυροβούνιο
2. Αζερμπαϊτζάν 01.01.2011 27. Κίνα 01.01.2006 2 Άγιος Μαρίνος 23 Μολδαβία
3. Αίγυπτος 01.01.2007 28. Κορέα 01.01.1999 3 Αλβανία 24 Μονακό
4. Αλβανία 01.01.2001 29. Κουβέιτ 01.01.2006 4 Ανδόρα 25 Μονσεράτ
5. Αρμενία 01.01.2003 30. Κροατία 01.01.1999 5 Ανγκουίλα 26 Μπαχάμες
6. Αυστρία (αναθεώρηση) 01.01.2010 31. Κύπρος 01.01.1967 6 Βανουάτου 27 Μπαχρέϊν
7. Βέλγιο (αναθεώρηση) 01.01.2005 32. Λετονία 01.01.2006 7 Βερμούδες 28 Μπελίζ
33. Λιθουανία 01.01.2006 8 Βοσνία -Ερζεγοβίνη 29 Μποναίρ
8. Βοσνία & Ερζεγοβίνη 01.01.2013 34. Λουξεμβούργο 01.01.1996 9 Βουλγαρία 30 Ναουρού
9. Βουλγαρία Πρωτόκολλο 01.01.2003 35. Μάλτα 01.01.2009 10 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 31 Νήσοι Κέϋμαν
10. Γαλλία 31.01.1965 36. Μαρόκο 01.01.2011 11 Γιβραλτάρ 32 Νήσοι Μάρσαλ
11. Γερμανία 01.01.1964 37. Μεξικό 01.01.2006 12 Γκέρνσεϋ 33 Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος
12. Γεωργία 01.01.2003 38. Μολδαβία 01.01.2006 13 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 34 Νήσος του Μάν
13. Δανία 01.01.1992 39. Ν. Αφρική 01.01.2004 14 Ιορδανία 35 Ουζμπεκιστάν
14. Ελβετία (αναθεώρηση), Πρόσθ. Πρωτόκολλο 01.01.2012 01.01.2012 40. Νορβηγία 01.01.1992 15 Ιρλανδία 36 Ομάν
41. Ολλανδία 01.01.1981 16 Κατάρ 37 Παραγουάη
42. Ουγγαρία 01.01.1985 17 Κόσσοβο 38 ΠΓΔΜ
15. Εσθονία 01.01.2009 43. Ουκρανία 01.01.2004 18 Κύπρος 39 Σαουδική Αραβία
16. Ην. Αραβικά Εμιράτα (ΣΑΔΦ & Πρωτόκολλο) 01.01.2014 44. Ουζμπεκιστάν 01.01.2000 19 Λίχτενσταϊν 40 Σεϋχέλλες
45. Πολωνία 01.01.1991 20 Μακάο 41 Σρι - Λάνκα
46. Πορτογαλία 01.01.2003 21 Μαλδίβες 42 Τζέρσεϋ
17. Ην. Βασίλειο 01.01.1951 01.01.1952 47. Ρουμανία 01.01.1996 Πηγή: ΑΑΔΕ
18. Ην. Πολιτείες 30.12.1953 48. Ρωσία (μερική τροποποίηση) 01.01.2008 01.01.2009
19. Ινδία 01.01.1964 49. Σαουδική Αραβία 01.01.2011
20. Ιρλανδία 01.01.2005 50. Σερβία 01.01.2011
21. Ισλανδία 01.01.2009 51. Σλοβακία 01.01.1990
22. Ισπανία 01.01.2003 52. Σλοβενία 01.01.2004
23. Ισραήλ 01.01.1999 53. Σουηδία 01.01.1964
24. Ιταλία (αναθεώρηση) 01.01.1984 54. Τουρκία 01.01.2005
55. Τσεχία 01.01.1990
56. Τυνησία 01.01.2011
25. Καναδάς (Πρωτόκολλο) 01.01.2011 01.01.2011 57. Φινλανδία 01.01.1982
Πηγή: ΑΑΔΕ

Α. Η Ελλάδα έχει υπογράψει τα προηγούμενα χρόνια με πολλές χώρες τις συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας ως Πίνακας-1:

Θεωρείται επιβεβλημένο να διευρινιστεί πως λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Η σπουδαιότητα αυτής της διευκρίνισης έγκειται στο γεγονός ότι στερεί φορολογικά έσοδα.

Ας ξετυλίξουμε το νήμα:

Διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Δ.Σ.Α.Δ.Φ.). Όταν ένας Έλληνας υπήκοος έχει τις πηγές των εισοδημάτων του στην Ελλάδα αλλά και σε άλλο ή σε άλλα κράτη, ή αποκτά και συντηρεί περιουσία, κινητή ή ακίνητη, στην Ελλάδα και σε άλλο/α κράτη, τότε γεννάται θέμα φορολόγησης των συνολικών-παγκοσμίων εισοδημάτων ή της περιουσίας αυτής μεταξύ των κρατών αυτών: Ποιος θα φορολογήσει το παγκόσμιο εισόδημα;

Το ίδιο συμβαίνει στην περίπτωση που κάποιος ξένος υπήκοος ή κάποιος Έλληνας υπήκοος έχει εισοδήματα ή περιουσία στο εξωτερικό όπου έχει την φορολογική κατοικία του.
Ποιος θα φορολογήσει την διάσπαρτη περιουσία και τα εισοδήματά της στις παραπάνω περιπτώσεις; Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) ανάλαβε το έργο αυτό και δημιούργησε ένα συμβατικό πλαίσιο για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου,
μεταξύ των κρατών. Από το 1952 υπογράφονται διμερείς συμβάσεις μεταξύ των κρατών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (Δ.Σ.Α.Δ.Φ.).
Σήμερα η χώρα μας διαθέτει ένα εκτεταμένο διεθνές συμβατικό πλαίσιο για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου και έχει υπογράψει συμβάσεις με τα περισσότερα από τα άλλα κράτη.

Η διμερής αυτή συνεργασία μεταξύ των κρατών γίνεται κυρίως για:

1) Να καθορίζουν την φορολογική κατοικία του φορολογούμενου πολίτη στην περίπτωση που υπάρχει σύγχυση ή διχογνωμία σε αυτό.

2) Να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε διάφορα θέματα φορολόγησης των πολιτών.
Στις
Δ.Σ.Α.Δ.Φ. υπάρχουν δύο συμβαλλόμενα μέρη:

 • Το Κράτος Πηγής, δηλαδή το κράτος στο οποίο δημιουργείται, παράγεται το εισόδημα.
 • Το Αλλο Κράτος, δηλαδή το κράτος στο οποίο έχει την φορολογική του κατοικία ο φορολογούμενος.
 • Η Ελλάδα, ως μέλος του Ο.Ο.Σ.Α., κατά τη διαπραγμάτευση και σύναψη Σ.Α.Δ.Φ. με άλλα κράτη-μέλη ή μη μέλη του Ο.Ο.Σ.Α., χρησιμοποιεί ως βάση το Αναθεωρημένο Πρότυπο Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. για την ομοιότητα στην θεματολογία των διατάξεων (ModelTaxConventionIncomeandCapital, ModèledeConventionFiscaleconcernantleRevenuetlaFortune):

Η επικέντρωση θα γίνει στη φορολογία των διανεμόμενων μερισμάτων αλλά και κερδών των επιχειρήσεων. Μέρισμα είναι το μερίδιο ανάμετοχήτωνκαθαρών κερδώνμιας εταιρείας που διανέμεται στους μετόχους της μετά την αφαίρεση των φόρων.

Για την Ελληνική φορολογική νομοθεσία ισχύουν τα εξής:

1) Φορολογία μερισμάτων

Απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο: Ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος παρέχει τη δυνατότητα της απαλλαγής από τον εταιρικό φόρο των μερισμάτων που λαμβάνει μια ελληνική εταιρεία, όταν τα μερίσματα αυτά διανέμονται από εταιρεία με έδρα και φορολογική κατοικία στην Ε.Ε. (συνεπώς και στην Ελλάδα), καθώς και στην Ελβετία. Στην εν λόγω θυγατρική εταιρεία, θα πρέπει η ημεδαπή να κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 10% και να έχει διακρατήσει το ποσοστό αυτό κατ’ ελάχιστον για 24 μήνες. Ας το αντιστρέψουμε. Στη βάσει της αμοιβαιότητας το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα την Ε.Ε. και συμμετέχουν σε «ελληνική» εταιρεία. Δεν πληρώνουν κανένα φόρο στα διανεμόμενα μερίσματα. Αν συγκρίνουμε το μέγεθος το «ελληνικών» επενδύσεων στην αλλοδαπή με τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα των πολυεθνικών, ο καθείς καταλαβαίνει το τι συμβαίνει.

Επίσης, φανταστείτε μια ελληνική ανώνυμη εταιρεία με το ίδιο αντικείμενο εργασιών με μια πολυεθνική που έχει έδρα σε χώρα της ΕΕ και υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ο/οι μέτοχος/οι της ελληνικής εταιρείας στην διανομή του μερίσματος θα φορολογηθεί με 10% ενώ της πολυεθνικής με 0%. Η ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση αφού θα φοροληγηθεί στην διανομή με 10% απο το 2019 (και 15% έως το 2018).    

Οι «Φρέσκιες» Φορολογικές «ελαφρύνσεις»

Η μείωση του φόρου των μερισμάτων είναι σημαντικό νέο αναφέρουν και πανηγυρίζει η ηγεσία του ΣΕΒ και του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων (ΣΘΕΒ).

Η μείωση του φόρου μερισμάτων από το 15% στο 10%, είναι το σημαντικό νέο. Η ίδια η κυβέρνηση που αύξησε τον φόρο από το 10% στο 15%, τώρα πράττει ακριβώς το αντίθετο και μάλιστα στα κρυφά, για να μην το πάρουν χαμπάρι και πάρα πολύ, οι πολίτες.

Στα κρυφά, διότι ενώ μια τόσο σημαντική διάταξη θα έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του κράτους, η κυβέρνηση την πέρασε εμβόλιμα, μέσω του Νομοσχεδίου με τίτλο : «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις». Η αλλαγή θα ισχύσει για τα μερίσματα που θα διανεμηθούν εντός της οικονομικής χρήσης 2019 και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου, θα προκαλέσει μείωση των φορολογικών εσόδων από το 2020 και εφεξής ύψους 45 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι το τυράκι στην φάκα. Γιατί στα μουλωχτά επίσης από τον Φεβρουάριο του 2019, έχει διευρυνθεί στην Ελλάδα το καθεστώς αποφυγής διπλής φορολογίας για μερίσματα σε ακόμη 10 χώρες, δηλαδή σε Αλβανία, Αρμενία, Γεωργία, Εσθονία, Αγγλία, Κίνα Λετονία, Ουζμπεκιστάν, Λιθουανία και Σλοβενία. Έτσι οι Έλληνες φορολογούμενοι (ποιοί είναι αυτοί;), θα καταβάλουν πολύ μικρό ή και μηδενικό φόρο, για μερίσματα που εισπράττουν από εταιρείες με έδρα τις παραπάνω 11 χώρες του εξωτερικού. Που είναι το μεμπτό θα αναρωτηθεί κάποιος καλόπιστος;

Απλούστατα οι έχοντες και κατέχοντες εταιρείες φαντάσματα, θα νομιμοποιούν τά κέρδη τους απ’ αυτές τις εταιρείες καταβάλλοντας έναν πολύ μικρό ή και μηδενικό φόρο. Αλλωστε ορισμένες απο αυτές τις 11 χώρες υπάγονται στην κατηγορία των χωρών που έχουν προνομιακό φορολογικά καθεστώς.

Δεν αφορά η παρατήρηση αυτή, τις πραγματικές «ελληνικές» επενδύσεις στις χώρες αυτές.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας μπορεί να κρίνει ποιούς ευννοεί αυτή η «ελάφρυνση» που ψήφισε στα μουλωχτά η κυβέρνηση της πρώτης φοράς «αριστεράς».

Παίζοντας με τις λέξεις και τα νοήματα

Τι εννούμε ως Φοροδιαφυγή (taxevasion)

Φοροδιαφυγή (taxevasion), χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά εκείνη, όπου αποσκοπεί είτε στην ολική είτε στην μερική αποφυγή της φορολογικής υποχρέωσης, παραβιάζοντας τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Η φοροδιαφυγή εμφανίζεται με πολλούς τρόπους οι βασικότεροι των οποίων είναι οι εξής:

α) Απόκρυψη εισοδημάτων από διάφορες πηγές με σκοπό την πληρωμή μειωμένου φόρου.

β) Εμφάνιση υπερβολικών ή εικονικών δαπανών με σκοπό την αυξημένη έκπτωση φόρου.

γ) Η μη υποβολή ή η ανακριβής υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

δ) Η μη απόδοση του οφειλόμενου Φ.Π.Α. στο Δημόσιο.

ε) Η νόθευση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων

Τι εννούμε ως Φοροαποφυγή (taxavoidance)

Φοροαποφυγή (taxavoidance), χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά εκείνη που εκμεταλλεύεται κενά ή ατέλειες της φορολογικής νομοθεσίας, χωρίς ωστόσο να παραβιάζει άμεσα τις σχετικές διατάξεις και αποσκοπεί στην ολική ή μερική αποφυγή της φορολογικής υποχρέωσης.

Η φοροαποφυγή είναι επί της ουσίας μία συμπεριφορά η οποία αντίκειται στο πνεύμα και όχι στο γράμμα του νόμου.

Μία ενέργεια θεωρείται ως φοροαποφυγή, όταν έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

α) Να διέπεται από το στοιχείο της ανειλικρίνειας, της πλαστότητας ή της εικονικότητας.

β) Να έχει συντελεστεί στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης των κενών, των ασαφειών και της κακής διατύπωσης της φορολογικής νομοθεσίας, ή διαφορετικά εκμετάλλευση δυνατοτήτων («παράθυρα»), οι οποίες δεν ήταν στην πρόθεση του νομοθέτη να παρασχεθούν.

γ) Να χαρακτηρίζεται από μυστικότητα ώστε να αποτραπεί η λήψη μέτρων εκ μέρους του νομοθέτη, για την πάταξη της φοροαποφυγής.

Σημείωση: Οταν αναφέρονται σε φοροαποφυγή συνήθως εννοούμε την καθιερωμένη πρακτική των πολυεθνικών για να φοροδιαφεύγουν αλλά «νόμιμα».

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις, η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 6%-9% του ΑΕΠ, δηλαδή ως και 32% των δημοσίων εσόδων.

Αναφέρεται δε ότι, εξαιτίας της φοροδιαφυγής, το κράτος χάνει ως και 16 δισ. ευρώ το χρόνο ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος αν σκεφθούμε ότι συγκριτικά, το κράτος δαπανά ετησίως:

28 δισ. ευρώ για συντάξεις

15 δισ. ευρώ για μισθούς στο Δημόσιο

12 δισ. ευρώ το χρόνο κοστίζει η εξυπηρέτηση του χρέους

2) Φορολογία κερδών πολυεθνικής, ένα παράδειγμα φοροαποφυγής

Στην φορολογία κερδών το χαρακτηριστότερο παράδειγμα αποτελεί ο ελληνικός χρυσός στην Χαλκιδική:

Τα διαφυγόντα φορολογητέα έσοδα. Η επιτροπή Φορολογίας του ΟΗΕ έχει επισημάνει ότι οι διακρατικές συμβάσεις που προβλέπουν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, σε συνδυασμό με την πρακτική των πολυεθνικών εταιρειών να διαλέγουν σε ποια σύμβαση θα υπαχθούν, στερούν σημαντικά έσοδα από τις χώρες όπου πραγματικά δραστηριοποιειούνται.

Η Eldorado (ελληνικός χρυσός) απέκτησε τις περισσότερες από τις θυγατρικές της στην Ολλανδία (όταν εξαγόρασε την EuropeanGoldfieldsτο 2012). Η EuropeanGoldfields ήδη από το 2001 είχε συστήσει στην Ολλανδία ένα πλέγμα εταιρειών για τις επενδύσεις της στην Ελλάδα σε μια περίοδο που δεν υπήρχε συμφωνία διπλής φορολόγησης μεταξύ Ελλάδας και Καναδά. Οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα ανέρχονταν στο 35%. Η ελληνο-ολλανδική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας προέβλεπε φορολόγηση αρκετά χαμηλότερη: 10% επί των τόκων και 7% επί των δικαιωμάτων. Αυτό έδωσε στην EuropeanGoldfields ένα πλεονέκτημα της τάξης του 25%, παρότι δεν είχε υπαρκτή δραστηριότητα στην Ολλανδία.

Μέρος 1ο: Υπολογίζοντας τις απώλειες φορολογικών εσόδων για την Ελλάδα
Ετος Αξία ομολογιακών δανείων από Ολλανδικές εταιρίες στο τέλος του έτους σε ευρώ Συνολικά ποσά που οφείλονται από την Ελλην. Χρυσός Α.Ε. στις 4 Ολλανδικές ετιαρίες σε ευρώ Οι παρακρατούμενοι φόροι που οφείλονται από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στις Ολλανδικές εταιρίες σε ευρώ Οι παρακρατούμενοι φόροι που οφείλονται από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ  στον Καναδό ιδιοκτήτη σε ευρώ Υπολογιζόμενη απώλεια για την Ελλάδα σε ευρώ
2009 8.000.000 32.356 1.618 11.325 9.707
2010 21.000.000 582.898 29.145 204.014 174.869
2011 24.000.000 1.203.735 60.187 120.373 60.187
2012 86.197.000 4.128.499 206.425 412.850 206.425
2013 (μέχριτουΙούνιο) 176.418.000 3.507.862 175.393 350.786 175.393
2013 (απο τον Ιούλιο) 176.418.000 3.507.862 € - 350.786 350.766
Σύνολο   12.963.211 472.767 1.450.135 977.367
Μέρος 2ο: Υπολογίζοντας τις απώλειες φορολογικών εσόδων για την Ελλάδα, μέρος 2ο    
Ετος Συνολικοί τόκοι που οφείλονταν από τρεις ολλανδικές επιχειρήσεις για τα δάνεια που έλαβε από τις υπεράκτιες στα Μπαρμπάντος σε ευρώ Φόρος εισοδήματος στην Ελλάδα σε ευρώ Υπολογιζόμενες απώλειες κερδών από φόρους στην Ελλάδα σε ευρώ    
2012 3.363.750,08 20% 672.750,00    
2013 4.150.084,63 26% 1.079.022,00    
Σύνολο 7.513.834,71   1.751.772,02    

 

Ολη αυτή η ασυδοσία συμβαίνει και την ίδια στιγμή που εντείνονται οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις κινητών και ακινήτων των πολιτών.

Ο νεοφιλευθερισμός σε όλο του μεγαλείο. Εκαστος εφ’ ω ετάχθη.

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα...

Οι Φορολογικές Δηλώσεις Βλάπτουν Σοβαρά τα ... Μπάνια του Λαού, του Γ. Περάκη

Οι Φορολογικές Δηλώσεις Βλάπτουν Σοβαρά τα ... Μπάνια του Λαού

Το μυαλό μας αρχίζει και «φεύγει». Σκεφτόμαστε διακοπές, θάλασσα, ηρεμία αλλά και ξενύχτια. Ομως πριν φύγουμε (όσοι μπορούν να φύγουν), θα «πρέπει» να καταθέσουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις.

Είναι απορίας άξιο πως δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων απο το 2012 και εντεύθεν, παρά μόνο ανεπίσημα. Προφανώς το δηλωθέν εισόδημα των επόμενων ετών έχει μειωθεί δραματικά. Ο Πίνακας 1 δηλώνει ότι η η φορολογική ύλη, απο το 2011 μειώθηκε απο 97,95 δισ. σε 79,83 δις. (μείωση 25%).

Πίνακας 1: Στοιχεία για τη Φορολογική Βάση των Φυσικών Προσώπων απο 2006 εως το 2014
Υψος Εισοδήματος. Αριθμός φορολ. δηλώσεων σε (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 (1)
Εισόδημα σε (εκατ.)
> απο   12.000 Αριθμός Φορολ. Δηλώσεων 3,1 3 2,9 2,8 2,8 2,8 5,6
Εισόδημα 18,4 18,1 17,4 16,5 15,8 15,3 23
Από 12.000-42.000 Αριθ. Φορολ. Δηλώσεων 2,1 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,16
Εισόδημα 44,1 46,9 50,5 52,6 53,2 53,4 41,1
< 42.000 Αριθμός Φορολ. Δηλώσεων 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,12
Εισόδημα 18,1 21 25,4 29 31,3 29,2 9,84
Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα (σε εκατ. €) 80,6 86 93,3 98,1 100 98 73,9
Πηγή: Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων (2006-2011 Οικ. Ετη), Γ. Γ.Π. Σ. (1) Το 2014 (ΤΟ ΒΗΜΑ)

Η φορολογική δήλωση του 2018 (που αφορά το φορολογικό έτος 2017), παρουσιάζει λίγες διαφοροποιήσεις, σε σχέση με την περσινή. Παρουσιάζονται λοιπόν τα βασικά τους σημεία των φετινών δηλώσεων (κυρίως το Ε1), όσο το δυνατό πιο συνοπτικά και με παραδείγματα.

 

Η Φορολογία των Φυσικών Προσώπων

 1. 1)Η κλίμακα του Φόρου:

 

Πίνακας 1: Κλίμακα του Φόρου
Κλιµάκιο εισοδήµατος  Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου  Σύνολο
Εισοδήµατος σε ευρώ Φόρου σε ευρώ
20.000,00 22% 4.400,00 20.000,00 4.400,00
10.000,00 29% 2.900,00 30.000,00 7.300,00
10.000,00 37% 3.700,00 40.000,00 11.000,00
Υπερβάλλον 45%      

 

Ποιους αφορά η παραπάνω Κλίμακα και πως εφαρμόζεται:

Μισθωτούς, Συνταξιούχους, Ατομικές επιχειρήσεις, Αγρότες.

Ο φόρος που προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) εως 2.100 ευρώ (μόνο από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις). Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

 

 1. 2)Η κλίμακα της Εισφοράς Αλληλεγγύης:

Η κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης, υπολογίζεται επί του συνολικού εισοδήματος αλλά λειτουργεί όπως και η παραπάνω κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων.

Πίνακας 2:   Η Κλίμακα της Εισφοράς Αλληεγγύης
Κλιµάκιο εισοδήµατος  Φορολ/κός συντ.% Φόρος κλιµακίου  Σύνολο
Εισοδήµατος σε ευρώ Φόρου σε ευρώ
12.000,00 0,00% 0,00 12.000,00 0,00
8.000,00 2,20% 176,00 20.000,00 176,00
10.000,00 5,00% 500,00 30.000,00 676,00
10.000,00 6,50% 650,00 40.000,00 1.326,00
25.000,00 7,50% 1.875,00 65.000,00 3.201,00
155.000,00 9,00% 13.950,00 220.000,00 17.151,00
Υπερβάλλον 10,00%      

Θα είχε άδικο άραγε εάν ισχυριζόταν κάποιος ότι όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), με τα φορολογικά μέτρα που ψήφισαν (άμεσοι & έμμεσοι φόροι) εκτός απο αντικοινωνικά και ληστρικά απεδείχθησαν και «ανθελληνικά». Μετά την «οικονομική εξορία» των νέων παιδιών μας, έχουν στόχο να μας εξαφανίσουν. Είχε η πατρίδα μας πρόβλημα υπογεννητικότητας και τα νέα μέτρα την επιδείνωσαν.

Κοστολόγησαν οι «βάρβαροι» την ανατροφή ενός παιδιού σε ετήσια βάση σε 50,00 «ολόκληρα» ευρώ και τα δύο στα 100,00. Ο Πίνακας 3 είναι αποκαλυπτικός:

Πίνακας 3 : Διαφορές που προκύπτουν βάσει της Οικογενειακής Κατάστασης για εισοδήματα από 7.000 έως 60.000 ευρώ.
Ετήσιο Εισόδημα Φόρος + Εισφορά Αλληλεγγύης Ετήσιο Εισόδημα Φόρος + Εισφορά Αλληλεγγύης
Χωρίς Παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά Χωρίς Παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά
7.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.000,00 7,956.00 7,906.00 7,856.00 7,756.00
8.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.000,00 8,401.00 8,351.00 8,301.00 8,201.00
9.000,00 80.00 30.00 0.00 0.00 36.000,00 8,846.00 8,796.00 8,746.00 8,646.00
10.000,00 300.00 250.00 200.00 100.00 37.000,00 9,291.00 9,241.00 9,191.00 9,091.00
11.000,00 520.00 470.00 420.00 320.00 38.000,00 9,736.00 9,686.00 9,636.00 9,536.00
12.000,00 740.00 690.00 640.00 540.00 39.000,00 10,181.00 10,131.00 10,081.00 9,981.00
13.000,00 982.00 932.00 882.00 782.00 40.000,00 10,626.00 10,576.00 10,526.00 10,426.00
14.000,00 1,224.00 1,174.00 1,124.00 1,024.00 41.000,00 11,161.00 11,111.00 11,061.00 10,961.00
15.000,00 1,466.00 1,416.00 1,366.00 1,266.00 42.000,00 11,696.00 11,646.00 11,596.00 11,496.00
16.000,00 1,708.00 1,658.00 1,608.00 1,508.00 43.000,00 12,231.00 12,181.00 12,131.00 12,031.00
17.000,00 1,950.00 1,900.00 1,850.00 1,750.00 44.000,00 12,766.00 12,716.00 12,666.00 12,566.00
18.000,00 2,192.00 2,142.00 2,092.00 1,992.00 45.000,00 13,301.00 13,251.00 13,201.00 13,101.00
19.000,00 2,434.00 2,384.00 2,334.00 2,234.00 46.000,00 13,836.00 13,786.00 13,736.00 13,636.00
20.000,00 2,676.00 2,626.00 2,576.00 2,476.00 47.000,00 14,371.00 14,321.00 14,271.00 14,171.00
21.000,00 3,026.00 2,976.00 2,926.00 2,826.00 48.000,00 14,906.00 14,856.00 14,806.00 14,706.00
22.000,00 3,376.00 3,326.00 3,276.00 3,176.00 49.000,00 15,441.00 15,391.00 15,341.00 15,241.00
23.000,00 3,726.00 3,676.00 3,626.00 3,526.00 50.000,00 15,976.00 15,926.00 15,876.00 15,776.00
24.000,00 4,076.00 4,026.00 3,976.00 3,876.00 51.000,00 16,511.00 16,461.00 16,411.00 16,311.00
25.000,00 4,426.00 4,376.00 4,326.00 4,226.00 52.000,00 17,046.00 16,996.00 16,946.00 16,846.00
26.000,00 4,776.00 4,726.00 4,676.00 4,576.00 53.000,00 17,581.00 17,531.00 17,481.00 17,381.00
27.000,00 5,126.00 5,076.00 5,026.00 4,926.00 54.000,00 18,116.00 18,066.00 18,016.00 17,916.00
28.000,00 5,476.00 5,426.00 5,376.00 5,276.00 55.000,00 18,651.00 18,601.00 18,551.00 18,451.00
29.000,00 5,826.00 5,776.00 5,726.00 5,626.00 56.000,00 19,186.00 19,136.00 19,086.00 18,986.00
30.000,00 6,176.00 6,126.00 6,076.00 5,976.00 57.000,00 19,721.00 19,671.00 19,621.00 19,521.00
31.000,00 6,621.00 6,571.00 6,521.00 6,421.00 58.000,00 20,256.00 20,206.00 20,156.00 20,056.00
32.000,00 7,066.00 7,016.00 6,966.00 6,866.00 59.000,00 20,791.00 20,741.00 20,691.00 20,591.00
33.000,00 7,511.00 7,461.00 7,411.00 7,311.00 60.000,00 21,326.00 21,276.00 21,226.00 21,126.00
 1. 3)Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (Ενοίκια)

Η Κλίμακα του εισοδήματος από Ακίνητη Περιουσία (ενοίκια), λειτουργεί όπως και η παραπάνω κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων (αλλά αυτοτελώς).

Πίνακας 4: Κλίμακα του Φόρου για Εισοδήματα απο Ενοίκια & Παραδείγματα
Κλίμακα του Φόρου Ετήσια Εισοδήματα απο Ενοίκια
  0-12.000 12.001-35.000 > των 35.001   1.200 2.400 4.800 ##### 18.000 24.000 30.000 36.000 60.000
Συντελεστής 15% 35% 45% ΦΟΡΟΣ  180 360 720 1.800 3.900 6.000 8.100 10.300 21.100
Φόρος 1.800 8.050  
 1. 4)Τι γίνεται με τα Ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί μέσα στο 2017;

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει λάβει νομικά μέτρα έναντι του ενοικιαστή πριν την υποβολή της δήλωσης:

 • Να έχει εκδοθεί διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή
 • Να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή
 • Να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή
 • Να έχει ασκηθεί αγωγή αποβολής μισθωμάτων ή
 • Να έχει ασκηθεί αγωγή επιδίκασης μισθωμάτων.

Πριν την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει ο φορολογούμενος να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ προκειμένου να καταθέσει στο αρμόδιο τμήμα εισοδήματος σχετική αίτηση που θα συμπεριλαμβάνει φωτοαντίγραφο ενός τουλάχιστον εκ των προαναφερόμενων εγγράφων που θα αναφέρονται το διάστημα και το ποσό των ενοικίων που δεν έχουν εισπραχθεί.

 1. 5)Αποδείξεις 2017: Ο Αναλυτικός κατάλογος για το αφορολόγητο

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες για να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ θα πρέπει φέτος να πραγματοποιήσουν δαπάνες με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή τραπεζική συναλλαγή) ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος τους ως εξής:

Παραδείγματα

 

Πίνακας 6 : Ποσό Αποδείξεων ανά Υψος Εισοδήματος
Εύρος   Εισοδήματος Συντελεστής Ποσό Αποδείξεων Συνολικό Ποσό Αποδείξεων
>   10.000 10% 1.000,00 1.000,00
10.000,01-30.000 15% 3.000,00 4.000,00
30.000,01-40.000 20% 2.000,00 6.000,00
40.000,01-50.000 20% 2.000,00 8.000,00
Το ανώτατο ποσό αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσει κάποιος ανεξαρτήτως εισοδήματος είναι 30.000 ευρώ.

 

Ολα σχεδόν τα έξοδα που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά περιλαμβάνονται στη λίστα των δαπανών οι οποίες εφόσον πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικό χρήμα οδηγούν στην κατοχύρωση του έμμεσου αφορολόγητου ορίου.

Η λίστα περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα: Από τα είδη του σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, κοινόχρηστα, ασφάλιστρα αυτοκινήτου, επισκευές κατοικιών ανταλλακτικά αυτοκινήτων κλπ.

Ελάχιστες είναι οι δαπάνες που εξαιρούνται: τα ενοίκια, δόσεις δανείων, τα τέλη κυκλοφορίες, αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πληρωμή φόρων, αγορές μετοχών.

Οι ηλικιωμένοι, άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω κάτοικοι χωριών με πληθυσμό μικρότερο των 500 ή κάτοικοι νησιών με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 εξαιρούνται από το μέτρο.

Ωστόσο θα πρέπει να κρατήσουν τις δαπάνες με αποδείξεις (χάρτινες), προκειμένου να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο.

Προσοχή: Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

 

Πρόσθετες μειώσεις φόρου:

Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του:

α) πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωματικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Μειώσεις φόρου για δωρεές

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι φορείς με έδρα την ημεδαπή ή άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ και κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

Οι τρικλοποδιές

Οι κωδικοί για τους φιλοξενούμενους:

Πρόσθετο πεδίο στο νέο Ε1 είναι οι κωδικοί 007 και 008 που αφορούν τους φιλοξενούμενους του νοικοκυριού. Η προσθήκη αυτή κρίθηκε απαραίτητη μετά τα παρατράγουδα που υπήρξαν με την διανομή του κοινωνικού μερίσματος κατά την οποία εντοπίστηκαν πολλοί φιλοξενούμενοι μαϊμούδες άπορων ή άνεργων οι οποίοι προστέθηκαν για να αυξηθούν τα μέλη και να μειωθεί το συνολικό εισόδημα με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου μερίσματος. Σε άλλες περιπτώσεις οι ανύπαρκτοι φιλοξενούμενοι χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη υψηλών τεκμηρίων διαβίωσης ή ακόμη και φόρους ενοικίου σε περίπτωση που ιδιοκτήτες ακινήτων μη υποβάλλοντας μισθωτήρια όπως όφειλαν δήλωναν ενοικιαστές ως φιλοξενούμενους.

Με το νέο Ε1 η Α.Α.Δ.Ε. ζητεί από τους φορολογουμένους μέσω του εντύπου Ε1 να δηλώσουν αν φιλοξενούν στην κατοικία τους πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε φορολογική δήλωση εκτός εκείνων που δηλώνονται στον Πίνακα 8, είναι δηλαδή εξαρτώμενα μέλη του φορολογουμένου (παιδιά, γονείς, παππούδες, ανήλικοι συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό, άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και άνω).

Με τον τρόπο αυτό, η εφορία επιχειρεί να περιορίσει τα φαινόμενα ψευδούς φιλοξενίας ή (απουσία οποιασδήποτε εξουσίας στην δημοσιονομική πολιτική της εκάστοτε μηνομονιακής κυβέρνησης το φιλοδώριμα θα μονιμοποιηθεί).

 • Οι τρικλοποδιές με τα ακίνητα:
 1. 1.Φιλοξενούμενοι: Από διασταύρωση θα περνούν φέτος οι φορολογούμενοι που δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση «φιλοξενούμενοι». Στόχος είναι να εντοπιστούν φαινόμενα ψευδούς φιλοξενίας.
 2. 2.Κενές κατοικίες: Το τεκμήριο διαβίωσης δεν υπολογίζεται στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Ωστόσο για τις κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντιγράφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή άλλου στοιχείου από το οποίο αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα.
 • Οι τρικλοποδιές με τα τεκμήρια:

Φοιτητική κατοικία: Φοροαπειλή για χιλιάδες φοιτητές αλλά και τους γονείς τους αποτελεί η κατοικία που μισθώνει ο φοιτητής, ο οποίος σπουδάζει σε διαφορετική πόλη από αυτή όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του. Στην περίπτωση που ο φοιτητής απέκτησε το 2017 εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, έχει δηλαδή στο όνομά του ένα αυτοκίνητο ή έναν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πιστώθηκαν τόκοι ακόμη και λίγων λεπτών του ευρώ, και υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ τότε θα πρέπει να υποβάλει μόνος του φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να δηλώσει ο ίδιος την κατοικία που μισθώνει στον πίνακα 5 (του εντύπου Ε1) των τεκμηρίων ανεξάρτητα αν το ενοίκιο το πληρώνουν οι γονείς του και θα χρεωθεί με το τεκμήριο διαβίωσης. Με τις περισσότερες φοιτητικές κατοικίες να έχουν εμβαδόν από 30 έως 80 τμ, το τεκμαρτό εισόδημα για αυτές κυμαίνεται από 1.200-3.200 ευρώ. Στο τεκμήριο της κατοικίας θα προστεθεί η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης των 3.000 ευρώ και το τεκμήριο του αυτοκινήτου αν διαθέτει στο όνομά του. Τα τεκμαρτά εισοδήματα των φοιτητών, θα φορολογηθούν με την φορολογική κλίμακα των μισθωτών στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ για τους άγαμους. Ομως για να ισχύσει το αφορολόγητο, οι φοιτητές θα έπρεπε να είχαν το 2017 μαζέψει χάρτινες αποδείξεις δαπανών για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με το 10% των τεκμαρτών εισοδημάτων τους. Το ποσό των αποδείξεων θα το δηλώσουν στον κωδικό 049 (του εντύπο Ε1) της φετινής φορολογικής τους δήλωσης για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο.

 • Οι παγίδες για τους άνεργους:

Εχουν στηθεί μέσω των διατάξεων που προβλέπουν τη φορολόγηση των επιδομάτων ανεργίας σε περίπτωση που τα λοιπά εισοδήματα του ανέργου πραγματικά ή τεκμαρτά υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ καθώς επίσης και μέσω των ρυθμίσεων για τα τεκμήρια διαβίωσης, βάσει των οποίων το συνολικό ύψος του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος κάθε ανέργου προσδιορίζεται συνήθως σε επίπεδο εξωπραγματικό, οδηγώντας σε υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις αλλά και σε απώλεια κοινωνικών επιδομάτων.

Κάθε φορολογούμενος που ήταν άνεργος κατά τη διάρκεια του 2017 θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι:

 1. 1.Στους κωδικούς 661-662 του Πίνακα 6 της φετινής φορολογικής δήλωσης (Ε1) πρέπει να αναγράψει το επίδομα ανεργίας που έλαβε εντός του έτους αυτού από το ταμείο ανεργίας του. Το επίδομα ανεργίας απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος μόνο εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου φορολογούμενου δεν έχει υπερβεί κατά τη διάρκεια του 2017 τις 10.000 ευρώ. Εάν δηλώνεται επίδομα ανεργίας στους ανωτέρω κωδικούς και τα λοιπά εισοδήματα του άνεργου φορολογουμένου (πραγματικό, τεκμαρτό απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ τότε το ποσό του επιδόματος ανεργίας θα προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημά του και θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και, ενδεχομένως, σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης λαμβανομένου υπόψη του αφορολόγητου ορίου 8.636-9.545 ευρώ.
 2. 2.Αν τα άνω των 10.000 ευρώ ετήσια εισοδήματα του ανέργου προέρχονται αποκλειστικά από αγροτικές δραστηριότητες, τότε θα φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα φόρου των εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες, δηλαδή από το πρώτο ευρώ και με συντελεστές κλιμακούμενους από 22% έως 45%, ενώ το επίδομα ανεργίας θα υπόκειται σε φόρο ξεχωριστά με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών.
 3. 3. Αν τα άνω των 10.000 ευρώ ετήσια εισοδήματα του ανέργου προέρχονται αποκλειστικά από εκμετάλλευση ακινήτων, τότε θα φορολογούνται αυτοτελώς, με την κλίμακα φόρου των εισοδημάτων από ακίνητα, ενώ το επίδομα ανεργίας θα υπόκειται σε φόρο ξεχωριστά με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών.
 4. 4.Αν τα άνω των 10.000 ευρώ ετήσια εισοδήματα του ανέργου προέρχονται από πολλές και διαφορετικές πηγές, τότε για κάθε επιμέρους ποσό θα ισχύει ο προβλεπόμενος τρόπος φορολόγησης (είτε αυτοτελώς βάσει κλίμακας συντελεστών είτε εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης από την παρακράτηση του φόρου στην πηγή κλπ).
 5. 5.Ακόμη και σε περίπτωση που το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό το οποίο πρόκειται να δηλωθεί στη φετινή φορολογική δήλωση, η επιπλέον διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει μπορεί να δικαιολογηθεί με διάφορους νόμιμους τρόπους ώστε ο υπολογισμός του φόρου να γίνει όχι επί του συνήθως πολύ υψηλού τεκμαρτού εισοδήματος αλλά επί του σημαντικά χαμηλού πραγματικού.

Η δικαιολόγηση της επιπλέον διαφοράς φορολογητέου εισοδήματος μπορεί να γίνει κυρίως:

üμε την επίκληση ποσών που δανείστηκε ο φορολογούμενος από το τραπεζικό σύστημα, από συγγενείς ή φίλους ή χρηματικών ποσών που του δώρισαν οι γονείς του ή κληρονόμησε ή άλλων ποσών που έλαβε κατά τη διάρκεια του 2017, τα οποία δεν αποτελούν εισόδημα (κέρδη από λαχεία, αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες κ.λπ.) ή θεωρούνται εισόδημα αλλά έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς, στην πηγή, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έχουν απαλλαγεί νομίμως από τη φορολογία,

üμε την επίκληση εισοδημάτων που αποκτήθηκαν νομίμως και δηλώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη και τα οποία κατά τη διάρκεια του 2017 αναλώθηκαν (ανάλωσης κεφαλαίου προερχόμενου από εισοδήματα παρελθόντων ετών).

 

Το μεταμνημονιακό τοπίο

 

Τώρα που τον Αύγουστο «βγαίνουμε» απο τα μνημόνια, η «μεταμνημονιακή» κυβέρνηση έχει επιφυλάξει μια «έκπληξη». Με το νόμο Κατρούγκαλου απο το 2018 ο ΕΦΚΑ αυξάνεται. Θα υπολογίζεται στο τζίρο και όχι στα φορολογητέο εισόδημα.

Η φοροληστεία στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρές επιχειρήσεις θα ενταθεί, δειγματοληπτικά ο Πίνακας 7 τα λέει όλα.

Πίνακας 7: Η λεηλασία των Ελεύθερων Επαγ/τιών & μικρών Επιχ/σεων
Εισόδημα Εφκα Φόρος Τέλος Επιτ/τος Ποσό που Απομένει Ποσoστό που Απομένει
10.000,00 2.695,00 2.200,00 500,00 4.605,00 46,05%
15.000,00 4.042,50 3.300,00 500,00 7.157,50 47,72%
20.000,00 5.390,00 4.400,00 500,00 9.710,00 48,55%
25.000,00 6.737,50 5.850,00 500,00 11.912,50 47,65%
30.000,00 8.085,00 7.300,00 500,00 14.115,00 47,05%
40.000,00 10.780,00 11.000,00 500,00 17.720,00 44,30%
50.000,00 13.475,00 15.500,00 500,00 20.525,00 41,05%
Ο Υπολογισμός που έγινε είναι με τα δεδομένα του 2018 (ΕΦΚΑ) και χωρίς τη μείωση αφορολογήτου

Διευκρίνηση…

Το παρόν κείμενο, έχει την φιλοδοξία να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για τα βασικά σημεία των δηλώσεων και δεν αποτελεί «οδηγό» συμπλήρωσης της φορολογικής μας δήλωσης.

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται να απευθύνεστε στους αρμόδιους Λογιστές-Φοροτεχνικούς, για τη συμπλήρωση και την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.

Δεδομένου της οικονομικής μας κατάστασης απευθυνθείτε σε φίλους και εάν είναι καλοί άνθρωποι θα εκτιμήσουν την ανταλλακτική οικονομία (τσικουδιά, κρασί κλπ απο το χωριό). Εάν δεν μπορούν να σας βοηθήσουν και αυτοί, τότε να απευθύνθείτε σε λογιστικό γραφείο (να αγοράσει και αυτή/ός γάλα για τα παιδάκια του, γιατί έχει γεμίσει και αυτή/ος μεταχρονοληγημένες και ακάλυπτες επιταγές.)

Μιάς και μιλάμε για επιταγές έχουμε και εμείς σφραγισμένες επιταγές απο το 2010. Μας κυνηγάνε δικαστικοί επιμελητές για την κατάσχεση της περιουσίας μας.

Για λόγους δημοσιονομικού συμφέροντος επιβάλλεται να εξεγερθούμε.

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα...

Κυβέρνηση με Κατσαπλιάδικο και Υφεσιακό Φορολογικό Σύστημα του Γιάννη Περάκη

Κυβέρνηση με Κατσαπλιάδικο και Υφεσιακό Φορολογικό Σύστημα ή  Κυβέρνηση «Αξιοπρέπειας και Ανασυγκρότησης" με Δίκαιο και Αναπτυξιακό;

Η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων εκπνέει. Το αποτελέσμα της εκκαθάρισης έκαναν να καταρρεύσουν οι μύθοι και τα παραμύθια. Είναι καιρός πια να συζητήσουμε σοβαρά ένα άλλο φορολογικό σύστημα, με μια Κυβέρνηση «Αξιοπρέπειας και Ανασυγκρότησης».

Πριν απο την ανάπτυξη του νέου φορολογικού συστήματος είναι διαφωτιστικό και επιβεβλημένο να ληφθούν υπόψιν τα τελευταία στοιχεία και δεδομένα απο την σκοπιά της απασχόλησης αλλά και της επιχειρηματικότητας.

 • Η εικονική πραγματικότητα της αύξησης της απασχόλησης1

«Αύξηση» της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφηκε το μήνα Ιούνιο καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά 40.599 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Πίνακας I
Θέσεις Εργασίας Ιούνιος 2017 (1) Ιούνιος 2016 (2) Διαφορά (1-2) Α-Εξάμηνο 2017 (3) Α-Εξάμηνο 2016 (3) Διαφορά (3-4)
I .Προσλήψεις 273.375 239.573 33.802 1.197.696 1.063.590 134.106
II. Αποχωρήσεις 232.776 205.965 26.811 941.793 828.926 112.867
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου 137.858 126.705 11.153 491.785 452.687 39.098
Β. Οικειοθελείς αποχωρήσεις 94.918 79.260 15.658 450.008 376.239 73.769
III. Ισοζύγιο  (I-II) 40.599 33.608 6.991 255.903 234.664 21.239

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εφη Αχτσιόγλου, τόνισε: «Η «αύξηση» της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας, καταγράφονται στο «ΕΡΓΑΝΗ». Το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων που καταγράφει η «ΕΡΓΑΝΗ» κινείται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2001 και η ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2012, με ποσοστό 21,7% φέτος τον Απρίλιο. H «σεμνότητα» σ΄όλο το μεγαλείο, «η μείωση που έχει επιτευχθεί δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς μας επιτρέπει όμως να αισιοδοξούμε».

 • Η πραγματικότητα  σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία

Εκλεισαν 120.000 «μπλοκάκια». Περίπου 120.000 εργαζόμενοι βρίσκονται πλέον εκτός εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία εφοριών αλλά και μεγάλων λογιστικών γραφείων από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2017 έκλεισαν τα βιβλία τους περίπου 120.000 επαγγελματίες που αμείβονταν με «μπλοκ» παροχής υπηρεσιών.

Πετρόπουλος(Υφυπουργός Εργασίας):Τον «αφανισμό» των ελεύθερων επαγγελματιών με μπλοκάκι παραδέχθηκε ο κ. Τάσος Πετρόπουλος στην Βουλή λέγοντας πως τα τελευταία δύο χρόνια διέκοψαν την ασφάλισή τους περισσότεροι από 81.000 εργαζόμενοι. Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, είπε πως «Το 2016 διέκοψαν 44.531 ασφαλισμένοι, το 2015 ήταν  37.000 ασφαλισμένοι και το 2014 είχαμε 42.285 άτομα που διέκοψαν. «Αρα δεν έγινε κάτι άλλο τώρα» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας.

 • Η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων και ο «θάνατος» του εμποράκου:
Ετος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Σύνολο αριθμητικής μείωσης
Αριθμός επιχειρήσεων 858.685 823.084 795.978 762.935 699.194 654.371 630.050 538.880 533.520  
Μείωση ανά έτος των επιχειρήσεων   -35.601 -27.106 -33.043 -63.741 -44.823 -24.321 -91.170 -5.360 -325.165

Μειώσεις 18,9% στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα την τελευταία διετία2

Μειώσεις Μισθών την διετία 2014-2016  (-18,9 %)  
Ετος Μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης σε ευρώ Μέσος μισθός μερικής απασχόλησης σε ευρώ Μέσος μισθός του συνόλου τως εργαζομένων σε ευρώ  
 
2014 1.363 470 1.154  
2015 1.310 456 1.116  
2016 1.167 388 936  

Το Κατσιαπλάδικο και Υφεσιακό φορολογικό σύστημα

Η εξέλιξη των δηλωθέντων εισοδημάτων απο το 2008 εως το 2015 αποδεικνύει ουσιαστικά την δήμευση των περιουσιών, των Ελλήνων πολιτών.

H συρρίκνωση των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων βάσει των στατιστικών στοιχείων της ΑΑΔΕ σχετικά με τα δηλούμενα εισοδήματα από το έτος 2008 έως το 2015
Εισόδημα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Μηδέν  331,315 379,65 426,255 548,418 853,644 917,585 564,611 598,266
Από 1-10 χιλ 1,942,852 1,909,745 1,906,148 2,038,767 2,210,905 2,571,629 2,945,400 2,977,724
Από 10 έως 50 χιλ 3,098,019 3,094,155 3,065,230 2,911,210 2,742,057 2,511,917 2,512,525 2,486,551
Από 50-100 χιλ 247,279 272,664 244,884 192,72 138,266 97,731 112,462 106,997
Από 100-500 χιλ 35,269 38,509 38,262 28,108 20,173 16,721 24,763 23,658
Από 500 χιλ και πάνω 366 255 287 233 221 256 1,196 1,037
Σύνολο φορογουμένων 5,655,100 5,694,978 5,681,066 5,719,456 5,965,266 6,115,839 6,160,957 6,194,233

Η φορολόγηση των φορολογικών  ετών απο το 2016 και μετά,  η κατάσταση χειροτερεύει,  λόγω της διπλής «φορολόγησης» με την αύξηση των ασφαλιστικών  εισφορών με το νόμο Κατρούγκαλου.

Απο τα προηγούμενα στοιχεία εξάγονται τα εξής συμπεράσματα:

 • Οι απο πρόθεση και κατά συρροή οικονομικοί «δολοφόνοι» έχουν εξαντλήσει  την  φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων.
 • Οι αντιστάσεις που αφορούσαν τις κόκκινες, πράσινες και γαλάζιες γραμμές, των μνημονιακών εντολοδόχων, έχουν καταστεί άνευ περιεχομένου. Εδώ και χρόνια η φορολόγηση ουσιαστικά σημαίνει δήμευση περιουσιών.

Β) Τα διεθνή οικονομικά δεδομένα που ισχύουν σήμερα στις επιχειρήσεις:

Β.1) Ο συντελεστής φορολόγησης εισοδήματος των επιχειρήσεων: 

Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος επιχειρήσεων βρίσκεται στην 5η θέση των χωρών της Ευρώπης με τους υψηλότερους συνελεστές φορολογίας. Στην Ελλάδα, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων έχει υποστεί αύξηση 45% από το 2011, φτάνοντας το 29%. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους συντελεστές φορόλόγησης μεταξύ των διαφόρων χωρών της Ευρώπης:

Χώρα Κύπρος Ιρλανδία Ην. Βσίλειο Πορτογαλία Ολλανδία Ισπανία Ελλάδα Λουξεμ/ργο Ιταλία Γερμανία Γαλλία
Συντελεστής φορολόγησης 12,5% 12,5% 20,0% 21,0% 25,0% 25,0% 29,0% 29,2% 31,4% 31,5% 33,3%
Πηγή: PwC, World TaxSummaries2015

Το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις κλπ ανέρχεται στο 100% του φόρου που προκύπτει, για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Αντίστοιχο καθεστώς προκαταβολής φόρου υιοθετούν κατά κύριο λόγο οι χώρες του Ευρωπαϊκού νότου. Εξαίρεση αποτελεί το Λουξεμβούργο. Η Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία δεν προβλέπουν καθεστώς προκαταβολής φόρου.

Β.2) Συντελεστής Φ.Π.Α. στην Ελλάδα: 

 • Ο συντελεστής Φ.Π.Α. στην Ελλάδα είναι απο τους υψηλότερους σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ.

Η εξέλιξη του ελλείματος του Φ.Π.Α.:

ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Εσοδα Φ.Π.Α. σε δισ. ευρώ 14 16 17 18 17 19 22 24 23 24 24 21 19
Ελλειμα Φ.Π.Α. 22,10% 22,90% 27,40% 28,06% 30,90% 31,90% 31,50% 29,30% 33,70% 30,30% 37,90% 33,40% 19,00%
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (TAXUD), Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους

Η Ελλάδα διαχρονικά είναι ανάμεσα στις χώρες με το μεγαλύτερο έλλειμμα ΦΠΑ (VAT Gap) το οποίο για τη περίοδο 2001-2011 ανήλθε κατά μέσο όρο στο 30% , ενώ μετά το 2011 αυξήθηκε στο 35%. To υψηλό ποσοστό του ελλείμματος ΦΠΑ, καταδεικνύει την σημαντική απώλεια εσόδων λόγω της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής αλλά και της αναποτελεσματικότητας των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, αλλά κατά κύριο λόγω τα τελευταία χρόνια της εξάντλησης των φορολογούμενων.

Συμπεράσματα:

 • Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών στην Ελλάδα δεν απογείωσε τα φορολογικά έσοδα αντίθετα το μόνο που κατάφεραν τα μνημονιακά μέτρα ήταν η συρρίκνωσή τους στα επίπεδα περίπου του 2004 ( ο στόχος είναι προφανής, θέλουν να πουλήσουν την πατρίδα μας, διότι και πλούτος υπάρχει στο υπέδαφος και στο έδαφος, αλλά και λόγω γεωγραφικής θέσης):
Σε  εκατ. ευρώ, σε σταθερές τιμές 2010
ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Συνολικά Φορολογικά Έσοδα 42,178 44,608 43,938 44,880 47,873 49,808 52,192 51,685 48,442 47,136 46,700 46,348 45,340 47,014 45,338
 • Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλούς φορολογικούς συντελεστές σε συνδυασμό με συστηματικά χαμηλή εισπραξιμότηταφόρων.
 • Φόροι ακίνητης περιουσίας εξαπλασιάστηκαν μέσα σε τρία χρόνια (υποκαθιστώντας άλλους φόρους).
 • Κατά την κρίση η συνεισφορά ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων παρέμεινε σταθερή κατέρρευσε η συνεισφορά εταιρικών φόρων και αυξήθηκε η συνεισφορά του φόρου εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας.

Αναπτυξιακό και δίκαιο φορολογικό σύστημα

Η ανικανότητα αλλά και η διαπλοκή των προηγούμενων κυβερνήσεων που δεν ήθελαν να φορολογήσουν τους πραγματικά έχοντες και κατέχοντες, σε συνδυασμό ότι σήμερα λόγω των μνημονιακών στόχων, η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις λειτουργούν υπο το κράτος της πλήρους υποταγής στη τρόικα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου φορολογικού συστήματος

1. Αναπτυξιακό.       

2. Αποδεσμευτικό της θηλειάς του χρέους.      

3. Κοινωνικά δίκαιο.                                                                                                                              

4. Απλό στην εφαρμογή του.                                                                      

                                    

5. Σύγχρονο.

6. Αναδρομική φορολόγηση της φοροδιαφυγής.

Η χρόνια παθογένεια των Ελληνικών φορολογικών συστημάτων ήταν πάντα το μεγάλο ποσοστό της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Ενδεικτικά παρατίθεται ο επόμενος πίνακας:

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π. Σε Εκατ. ευρώ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Σε Εκατ. ευρώ
2003 180.848 28,20% 50.999
2004 188.746 28,10% 53.038
2005 193.050 27,60% 53.282
2006 203.682 26,20% 53.365
2007 210.885 25,10% 52.932
2008 210.431 24,30% 51.135
2009 203.830 25,00% 50.958
2010 193.754 25,40% 49.214
2011 179.986 24,30% 43.737
2012 169.117 24,00% 40.588
ΣΥΝΟΛΑ 1.934.329   499.246
Πηγή : Friedrich Schneider, Δεκέμβριος 2011. Το 2012 είναι του ΟΟΣΑ.

Αμεσα μέτρα: 

 • Οι τράπεζες και η Τράπεζα της Ελλάδας να υποχρεωθούν να δώσουν στοιχεία για τις καταθέσεις των πελατών τους εντός ενός μήνα, για μεγάλα ποσά για τα τελευταία 15 χρόνια και εμβάσματα που έχουν γίνει σε λογαριασμούς του εξωτερικού.
 • Οι μαγικοί κωδικοί του εντύπου Ε1, είναι αυτοί που δηλώνονται τα ακίνητα , τα αυτοκίνητα και τα κέρδη απο λαχεία-τζόκερ κλπ. Επεξεργασία απο το ΚΕΠΥΟ των περιπτώσεων που έχουν φορολογικό ενδιαφέρον.
 • Θεσμοθέτηση με νόμο του διαχωρισμού μεταξύ της φοροδιαφυγής και της μίζας στην δεύτερη να δεσμεύονται τα περουσιακά στοιχεί&alp