Φορολογικές Προτάσεις του ΣΧΕΔΙΟΥ Β

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το παρακάτω κείμενο κατατείθεται στην Π.Γ & Π.Ε. για παρατηρήσεις και έγκριση καθώς και στα μέλη του ΣΧΕΔΙΟΥ Β .

Είναι αυταπόδεικτο και σαφές πια σήμερα, ότι η οικονομική πολιτική που εφάρμοσαν όλες οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις και ιδιαίτερα μετά απο το 1980 , την ημερομηνία ένταξης μας στην τότε Ε.Ο.Κ. ,ως πλήρες μέλος , έχει καταρεύσει.Εχει καταρεύσει διότι με την οικονομική πολιτική που ασκήθηκαν οι κυβερνήσεις της Ν.Δ., αλλά και του ΠΑΣΟΚ και ιδαίτερα με την είσοδό μας στην Ευρωζώνη είχαν σαν αποτέλεσμα πρώτα απ’ όλα έχει διαλυθεί η παραγωγική βάση της οικονομίας μας και οι πολίτες σήμερα να έχουν σήμερα συσσωρευμένα χρέη στις τράπεζες , στις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία . Ειδικά σήμερα οποιαδήποτε οικονομική αξία που υπάρχει στην χώρα μας έχει υποτιμηθεί (μισθοί,συντάξεις,αξία ακινήτων,αύλες αξίες,κ.λ.π.), εάν δε συνυπολογίσουμε το χρέος, η χώρα μας στην πραγματικότητα έχει πτωχεύσει.

 

Το μέλλον της πατρίδας μας, με την συνεχιζόμενη οικονομική πολιτική   διαγράφεται ανύπαρκτο , ο δε λαός μας γνωρίζει ότι δεν υπάρχει διέξοδος μέσα σ’ αυτό.

Το φορολογικό πρόγραμμα του ΣΧΕΔΙΟΥ Β , αποτελεί μέρος της οικονομικής του πολιτικής.

Τα φορολογικά προγράμματα των υπόλοιπων κομμάτων λίγο ως πολύ κινούνται στην ίδια λογική , χαρακτηρίζονται και στοχεύουν στα εξής:

 1. Εκσυγχρονισμός του ήδη υπάρχοντος φορολογικού συστήματος.
 2. Με ιδιαίτερη σφοδρότητα αντικοινωνικά φορολογικά μέτρα με περίσσεια κοινωνική αναλγησία.
 3.  Δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα για την διέξοδο απο την κρίση.
 4.  Οσο δε για το φορολογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποιες πινελιές χρονικής «ανακούφισης» των υπερχρεωμένων νοικοκυριών , μα και αυτές είναι μέσα στην λογική της εξυπηρέτησης του χρέους, και όσα θετικά στοιχεία υπήρχαν ακυρώνο-νται στην πράξη απο τις δηλώσεις των ηγετικών του στελεχών, με τους όρκους πίστης στο ευρώ που φροντίζουν να δίνουν στην Ε.Ε.

Η μεθοδολογία και οι βασκές προυποθέσεις για την υλοποίηση του φορολογικού προγράμματος που ακολουθείται είναι οι εξής:.                                                    

1.Τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται αφορούν κατ’ αρχήν το πρώτο μέρος δηλαδή των πρώτων 100 ημερών και κατά δεύτερο το επόμενο διάστημα.

 2. Αναστολή επ΄αόριστον της  πληρωμής χρεολυσίων και τόκων που αφορούν το χρέος.

 3. Η Τράπεζα της Ελλάδας ανεξαρτοποιείται απο την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα , με δυνατότητα έκδοσης Εθνικού νομίσματος.

 4. Την βούληση του Ελληνικού κράτουςνα ασκήσει την πολιτική του ως κύριος μέτοχος των τραπεζών , ήδη κατέχει   το 80%-90% των μετοχών τους (έχοντας πληρώσει οι πολίτες230 περίπου δις.ευρώ για την ανακεφαλοποίηση τους).

5.Το Ελληνικό κράτος αναθεωρεί ότι εκτιμά οικονομικά συμφέρον, απο τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις για την ενέργεια ,τις τηλεποικοι-νωνίες , λιμάνια και στους τομείς στρατηγικής σημασίας.

Το φορολογικό μας πρόγραμμα στοχεύει να είναι:

 1. Αναπτυξιακό.
 2. Αποδεσμευτικό της θηλειάς του χρέους.
 3. Κοινωνικά δίκαιο.
 4. Απλό στην εφαρμογή του.
 5. Σύγχρονο.

1.Αναπτυξιακό:

Ειδικά για τις πρώτες 100 ημέρες απο την ημέρα μετάβασης στο εθνικό μας νόμισμα και μετά   τις δυσκολίες προσαρμογής στις νέες συνθήκες της πρώτης βδομάδας απαι-τείται άμεσα να εφαρμοστούν τα εξής βασικά σημεία:

- Κατάρτιση προυπολογσμού μηδενικής βάσης.

Ολα τα οικονομικά μεγέθη του προυπολογισμού θα εκφράζονται στο νέο εθνικό μας νόμισμα.

Αύξηση της επιχορήγησης των κοινωνικών δαπανών και των δημόσιων επενδύσεων.Η έλλειψη ρευστότητας θα αντιμετωπισθεί απο τις πρώτες ημέρες με την έκδοση του εθνικού μας νομίσματος.

Κατ’ αρχάς για να επιτευχθεί το κρίσιμο όριο της αύξησης του ΑΕΠ (σε πραγματικούς όρους) κατά 2% προαπαιτείται (ονομαστική υποτίμηση) κατά 17% , ενώ μια υποτίμηση κατά 30% ή 50% θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση ου ΑΕΠ κατά 4% ή 7%.

Σύμφωνα με το σενάριο της υποτίμησης κατά π.χ. 50% , ο εισαγόμενος πληθωρισμός κόστους θα είναι της τάξης του 9,3% , ενώ η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας θα αυξηθεί κατά 37,2% (σε όρους πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας)

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών αφορά στις Υπηρεσίες ( εν συνε-χεία στην Βιομηχανία και μετά στην Γεωργία) και ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών αφορά στην Βιομηχαχανία (εν συνεχεία στις Υπηρεσίες και μετά στα Μεταλλεία), έπεται ότι η υποτίμηση θα μπορούσε να τονώσει σημαντικά τις εξαγωγές και να προκαλέσει διαδικασίες υποκατάστασης των εισαγωγών , οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα θετικές.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η καθαρή αποταμίευση της ελληνικής οικονομίας είναι σε όλο το μήκος της δεκαετίας του 2000 συστηματικά αρνητική.Και χωρίς θετική αποταμίευση , η ανάπτυξη είναι απολύτως αδύνατη (Εισήγηση της Οικο-νομικής επιτροπής του ΣΧΕΔΙΟΥ Β , Θ.Μαριόλης 25-06-2013).

Θα υποδείξουμε τους «τομείς- κλειδιά» της ελληνικής οικονομίας , που θα πρέπει να βασισθεί η δομική μεταβολή της ελληνικής οικονομίας στην βραχυχρόνια περίοδο , βα-σική προυπόθεση για τηνανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.

-Φορολογικά κίνητρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας.

Τα φορολογικά κίνητρα δύνανται να είναι μειωμένη φορολογία(π.χ. με συντελεστή προσαύξησης στις δαπάνες μισθοδοσίας στα εκπιπτόμενα έξοδα,μείωση του φορολο-γικού συντελεστή στα επαναεπενδυόμενα κέρδη, μειωτικός συντελεστής φορολογίας στις εξαγωγές) ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επιδότησης.Βασική προυπόθεση της ισχύος των προηγούμενων κινήτρων αποτελεί η άσκηση έντι-μης επιχειρηματικότητας ( μικρής και μεσαίας).

Θα στοχεύουν στα εξής:

Α) Αμεση αύξηση με ραγδαίους ρυθμούς της απασχόλησης με αντίστοιχη μείωση της ανεργίας.Η ανάλυση των δεδομένων της ελληνικής οικονομίας , δείχνει ότι για να αρχί-σει να μειώνεται η ανεργία απο αύριο κιόλας και να συμπιεσθεί στο 10%μέσα σε 5 έτη το ΑΕΠ πρέπει να αρχίζει να αυξάνεται ετήσια με ρυθμό 5,4% δηλαδή την δημιουργία 181 χιλιάδων θέσεων εργασίας ετησίως.

Β) Παραγωγικές επενδύσεις στους «τομείς –κλειδιά» της ελληνικής οικονομίας ,με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύνσεις , την άμεση επαναλειτουργία των βιομηχανικών περιοχών ( ΒΙ.ΠΕ, ΒΙ.ΠΑ, ΒΙΟ.ΠΑ. ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ) και στην βιοτεχνία .

Γ) Αναδιοργάνωση και εκ νέου επιστημονικός σχεδιασμός της αγροτικής οικονομίας με την βοήθεια των Ελληνικών πανεπιστημίων (Γεωπονική) και των αντίστοιχων τεχνο-λογικών ιδρυμάτων και την οργάνωση των αγροτών σε συνεταιρισμούς, δίνοντας κίνητρα όπως αποθήκες, μηχανήματα , μεταφορικά μέσα και ίδρυση βιομηχανιών στο κέντρο του κάθε νομού ,για την βιομηχανοποίηση των αγροτικών τους προιόντων και την μεταφορά τους (κατά προτεραιότητα όσοι είναι μέλη των συνεταιρισμών) για κα-τανάλωση και για έλεγχο των διακινούμενων ποσοτήτων και τιμών πώλησης.

Προσέλκυση νέων αγροτών με την καλιέργεια νέων εκτάσεων.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι την επομένη ημέρα θα υπάρξει έλεγχος στην κίνηση κεφα-λαίων στο εξωτερικό.

Επιβολή αυξημένου ειδικού φόρου κατανάλωσης στα εισαγόμενα πολυτελή αγαθά.

Επίσης ειδική πρόβλεψη θα υπάρξει για μειωμένη τιμή στα κεφαλαιουχικά αγαθά (μηχανήματα,πάγιος εξοπλισμός των επιχειρήσεων), που θα θεωρηθούν απαραίτητα για την λειτουργία των παραγωγικών μονάδων.                                                                                                                              

Τα φορολογικά κίνητρα ειδικά στις εξαγωγές θα χορηγούνται μετά την ολοκλήρωση των εξαγωγών (εξώφληση τους στις τράπεζες), εάν δε διενεργούνται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων του εξωτερικού θα υπάρξει περαιτέρω φορολογικός έλεγχος για την εικο-νικότητα της εξαγωγής, όπως επίσης στο θέμα των εισαγωγών, δεδομένου ότι αποτε-λούν ένα κατ’ εξοχήν εργαλείο «νόμιμης» εξαγωγής κεφαλαίων.

Αμεση έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της χώρας μας και άλλων χωρών όπως Ρωσία ,Ιράν ,και Λατινική Αμερική (Βενεζουέλα κλπ) Αραβικές χώρες , για την σύναψη διμερών εμπορικών συμφωνιών ,για την επωφελή οικονομική συνεργασία των εταίρων , χωρίς να αποκλείονται οι υπόλοιπες χώρες Ηνωμένες Πολιτείες και Ε.Ε.

Για την επιτυχία των προαναφερθέντων , προυποθέτει η ισχύς των εξής:

 1. Ενεργή και μαζική συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία αυτή.
 2. Αλλαγή της στόχευσης , της νοοτροπίαςκαι της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού και την συνεχή επιμόρφωσή του :                                                                                                                    
 3. Οι κατά τόπου φορολογικές αρχές να διευκολύνουν άμεσα τον πολίτη.
 4. Ο Ο.Α.Ε.Δ. να λειτουργήσει στην πράξη ως ένα σύγχρονο γραφείο εύρεσης εργασίας σε πανεθνική κλίμακα, πλήρως μηχανογραφημένο.
 5. Ενεργοποίηση των κατά τόπους διπλωματικών μας αποστολών(εμπορικοί ακόλου-θοι) με την ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναφορά των ενεργειών τους στην διερεύνηση νέων αγορών και των πιθανών οικονομικών συνεργασιών με τις αντί-στοιχες χώρες και την διαφήμιση της χώρας μας για την προσέλκυση τουριστών.
 6. Η ενεργοποίηση του απόδημου Ελληνισμού με την πληροφόρηση του για την προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας.
 7. Ο ρόλος των υπό κρατικό έλεγχο τραπεζών θα αλλάξει , μετατρέποντας απο κατ’ εξοχήν τοκογλυφικούς οργανισμούς σε εργαλεία ανάπτυξης και διευκόλυνσης των πολιτών.

Ε) Την αναδρομική φορολόγηση της φοροδιαφυγής.

Επιμένουμε σ’ αυτή την θέση και θα επιμένουμε εάν παρατηρήσουμε τον παρακάτω

πίνακα.

ΕΤΟΣ

Α.Ε.Π.

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Σε Εκατ. ευρώ

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

   

ΕΠΙ ΤΟΥ Α.Ε.Π.

Σε Εκατ. ευρώ

2003

180.848

28,20%

50.999

2004

188.746

28,10%

53.038

2005

193.050

27,60%

53.282

2006

203.682

26,20%

53.365

2007

210.885

25,10%

52.932

2008

210.431

24,30%

51.135

2009

203.830

25,00%

50.958

2010

193.754

25,40%

49.214

2011

179.986

24,30%

43.737

2012

169.117

24,00%

40.588

ΣΥΝΟΛΑ

1.934.329

 

499.246

Πηγή : Friedrich Schneider, Δεκέμβριος 2011.Το 2012 είναι του ΟΟΣΑ.

Αμεσα μέτρα:

 

 1. Οι τράπεζες να υποχρεωθούν να δώσουν στοιχεία για τις καταθέσεις των πελατών τους εντός ενός μήνα, για μεγάλα ποσά για τα τελευταία 15 χρόνια και εμβάσματα που έχουν γίνει σε λογαριασμούς του εξωτερικού.
 2. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ σε βάθος τουλάχιστον 10ετίας , να δώσει στοιχεία ποιοί έχουν μεταφέρει   ποσά σε ξένες τράπεζες και ποιά ποσά.
 3. Οι μαγικοί κωδικοί του εντύπου Ε1, είναι αυτοί που δηλώνονται τα ακίνητα , τα αυτοκίνητα, και τα κέρδη απο λαχεία-τζόκερ κλπ.Επεξεργασία απο το ΚΕΠΥΟ των περιπτώσεων που έχουν φορολογικό ενδιαφέρον.
 4. Θεσμοθέτηση με νόμο του διαχωρισμού μεταξύ της φοροδιαφυγής και της μίζας δηλαδή στην πρώτη περίπτωση θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις, στην δεύτερη να δεσμεύονται τα περουσιακά στοιχεία του υπόλογου.
 5. Επεξεργασία των δηλώσεων Ε9 , για τις υποθέσεις που παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον,μεγάλη ακίνητη περιουσία που δεν προέρχεται απο κληρονομιά κλπ.
 6. Αναζήτηση των λογαριασμών καταθέσεων και επενδεδυμένων χαρτοφυλάκιων όλων των Ελλήνων πολιτών σε Ελλάδα και εξωτερικό.Οι χώρες είναι πολύ συγκεκριμμένες π.χ. Κύπρος,Ελβετία , Ηνωμένο Βασίλειο , Γερμανία.

Εαν υποθέσουμε δε ότι καταφέρουμε να συλλάβουμε το 30% της φορολογητέας ύλης που έχει διαφύγει και φορολογώντας την με 40% , έχουμε καταφέρει να εισπράξουμε (499.246 Χ30% Χ40%) περίπου 60 δις.

Αλλωστε με τον νέο νόμο η φοροδιαφυγή υπόκειται σε 20ετή παραγραφή.

2.Αποδεσμευτικό της θηλειάς του χρέους.

Οι πολίτες έχουν σήμερα συσσωρευμένα χρέη στις τράπεζες , εφορίες , ασφαλι-στικά ταμεία και ΔΕΚΟ που ανέρχονται με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου-2013 σε:

-70 ΔΙΣ. στις τράπεζες.

-65 ΔΙΣ. στις εφορίες (2,6 εκατομμύρια νέοι οφειλέτες το 2013).

-21 ΔΙΣ στα ασφαλιστικά ταμεία (2.500.000 συμπολίτες μας είναι εκτός   του    

συστήματος υγείας).

-2 ΔΙΣ.   σε ΔΕΚΟ.

Εάν δε συνυπολογίσουμε και τα 340 ΔΙΣ. του χρέους που θα κληθούμε να πληρώ-σουμε έως το 2030, είναι φανερό ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια άνευ προη-γουμένου ανθρωπιστική και οικονομική κρίση συγκρινόμενη με την περίοδο της κατοχής.

Εμείς δεν το αποκρύπτουμε όπως πράττουν τα υπόλοιπα κόμματα , αλλά αντίθετα το αναδεικνύουμε .Τα μέτρα που προτείνονται γαι την έξοδο απο την κρίση αποτε-λεί κατά την γνώμη μας το σημαντικότερο κριτήριο της αξιοπιστίας και ειλικρίνειας των πολιτικών κομμάτων.

Τι τόκους και χρεολύσια θα πληρώσουμε ως το 2030.
Τους τόκους και τα χρεολύσια, όπως αυτά εκτιμώνται έως το 2030, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, διαβίβασε στη Βουλή(17-03-2014) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).Στον πίνακα που απέστειλε ο ΟΔΔΗΧ τα ποσά αφορούν σε δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν ως ακολούθως:

 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ

ΤΟΚΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΣΕ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΣΕ ΔΙΣ.ΕΥΡΩ

ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

2013

12.890

5.887

18.777

2014

24.900

6.026

30.926

2015

16.018

5.878

21.896

2016

7.075

6.028

13.103

2017

7.480

6.405

13.885

2018

4.672

6.590

11.262

2019

9.949

6.622

16.571

2020

7.052

6.360

13.412

2021

7.169

10.956

18.125

2022

8.873

24.489

33.362

2023

11.186

17.551

28.737

2024

10.864

13.641

24.505

2025

8.795

9.030

17.825

2026

8.569

8.642

17.211

2027

8.453

8.215

16.668

2028

8.060

7.779

15.839

2029

7.308

7.290

14.598

2030

7.329

6.853

14.182

ΣΥΝΟΛΑ

176.642

164.242

340.884

Εμείς θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό την απαλλαγή αυτής της θηλειάς του χρέους απο τους πολίτες της χώρας μας , δεδομένου ότι επιβλήθηκε ένα πρόγραμμα απο την τρόικα ενάντια στο σύνταγμα της χώρας μας, που την κατέστρεψε κοινωνικά και οικονομικά ,κα-τά συνέπεια η άρνηση πληρωμής του χρέους είναι μονόδρομος .

Στις διαπραγματεύσεις για την διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων απο την Γε-ρμανία αλλά και την ζημιά που έχουμε υποστεί ως χώρα απο την είσοδο μας στην Ε.Ε. και ιδιαίτερα στην ευρωζώνη συνυπολογίζοντας και τα υπερκέρδη των γερμανικών και πολυε-θνικών εταιρειών εαν δε προσθέσουμε και την ψυχική οδύνη των οικείων των 2.900 αυτό-χειρων και των νέων παιδιών μας που αναγκάσθηκαν να μεταναστεύσουν , δηλώνουνε ότι δεν χρωστάμε αντίθετα μας χρωστάνε.

Η μοναδική υπόσχεση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σ’αυτόν τον αγώνα ύπαρξης της πατρίδας μας.

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΕ ΕΦΟΡΙΕΣ-ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜΕΙΑ-ΔΕΚΟ:

 

  1. Διαγραφή των ληξιπρόθεσμων χρεών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με αποδεδειγμένο οικογενειακό εισόδημα κάτω απο το όριο της φτώχιας (υπερήλικοι,βαρειά ασθενείς ) που δεν διαθέτουν άλλο περιουσιακό στοιχείο.
  2. Πολίτες με εισόδημα έως 25.000,00 που δεν διαθέτουν άλλο περιουσιακό στοιχείο ευνοικές ρυθμίσεις (60 δόσεις χωρίς τις προσαυξήσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικογενειακή τους κατάσταση).
  3. Αμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των οφειλετών του ΟΑΕΕ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων για λόγους ανθρωπισμού αλλά και για λόγους δημό-σιαςυγείας.

Είναι αδιανόητο στον 21ο αιώνα 2.500.000 συμπολίτες μας να είναι εκτός συ-στήματος υγείας και να στερούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω οφειλών.Εάν λειτουργούσε ενα στοιχειώδες κράτους δικαίου η δικαιοσύνη θα είχε εκδώσει και διαβιβάσει στην βουλή ένταλμα σύλληψης του υπουργού υγείας και των συνενόχων του με την κατηγορία έκθεση του πληθυσμού σε κίνδυνο.

 

 1. Τα χρέη στις ΔΕΚΟ πρέπει άμεσα να διαγραφούν για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες , όπως επίσης άμεσα πρέπει να επασυνδεθούν οι παροχές ρεύματος όπου έχει διακοπεί.Για τους υπόλοιπους με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000,00 την δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις.
  1. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας «πάγωμα» ενός έτους με δυνατότητα πενατετούς διακανονισμού.

Το κόστος της διαγραφής των χρεών θα αντισταθμισθεί απο την αριστερή-ριζοσπαστική πολιτική που θα εφαρμοστεί, απο την έκδοση εθνικού νομίσ-   ματος.

 

 1. Μείωση των φόρων στα καύσιμα και ούτως ώστε η τιμή των καυσίμων να είναι χαμηλότερη με την εισαγωγή του νέου εθνικού νομίσματος , μείωση των τιμών των παραγόμενων υπηρεσιών των ΔΕΚΟ, για την συγκράτηση του πληθω-ρισμού σε χαμηλά επίπεδα.
 2. Ολα τα δάνεια των ελλήνων πολιτών θα μειωθούν κατ’ αρχήν σε τιμές ευρώ αντίστοιχο με την υποτίμηση.

Θέση μας αποτελεί η σταδιακή διαγραφή του χρέους να συνδεθεί με την αντί-στοιχη διαγραφή του χρέους των πολιτών.Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας τους συνεπείς πολίτες που κατέβαλλαν και καταβάλλουν τις οφειλές τους με μεγάλες θυσίες.

Η διαγραφή μέρους του χρέους για αυτούς που οφείλουν θα πρέπει να συνο-

δεύονται με ισοδύναμες παροχές στους συνεπείς οφειλέτες της αντίστοιχης εισοδηματικής ικανότητας.

Αυτά πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι τα μέτρα των 100 πρώτων ημερών.

3.Κοινωνικά δίκαιο.

Υποχρέωση μας αποτελεί ο πολίτης αυτής της χώρας , να δικαιούται μια αξιοπρεπή διαβίωση, ανεξάρτητα απο την οικονομική του δυνατότητα.Κατά συνέπεια το πρόγραμμα μας στοχεύει στην αναδιανομή του εισοδήματος με εργαλείο την φορολογική πολιτική , απο τους έχοντες στους κοινωνικά ασθενέστερους.

Οι πολίτες έχουν σήμερα το «τεκμήριο της αθωότητας» και το ελαφρυντικόστην αντί-δρασή τους   για την μή πληρωμή των φόρων , διοδίων κ.λ.π. , διότι γνωρίζουν ότι τα χρήματα που έχουν πληρώσει αλλά και αυτά που καλούνται να ξαναπληρώσουν , καλύ-πτουν τρύπες του προυπολογισμού για «υποχρεώσεις» προς στους τοκογλύφους δανει-στές.

Το αίσθημα της φορολογικής και κοινωνικής δικαιοοσύνης θα αποκατασταθεί με την βασική προυπόθεση ο πολίτης να καταλαβαίνει και να βλέπει ότι τα λεφτά του πιάνουν τόπο , όταν επιστρέφουν σ’αυτόν με την μορφή των κοινωνικών παροχών στην υγεία παιδεία και επίσης ότι δεν μετατρέπονται σε μίζες απο τους διάφορους επιτήδειους κρατικούς λειτουργούς.

Ο άμεσος στόχος μας λοιπόν είναι η άμεση επαναλειτουργία σε νέες βάσεις του κοινωνικού κράτους για περισσότερο και ποιοτικότερο κοινωνικό κράτος,σε υγείαπαι-δεία,κοινωνικές παροχές ιδιαίτερα στους οικονομικά αδύναμους μα και σε όλους τους πολίτες .

Αντίθετα με ότι γίνεται σήμερα που ο στόχος τους είναι τα φορολογικά έσοδα να αποτελούν,στην ουσίακλοπή   περιουσιών , απο τους οικονομικά αδύνατους και μεταβί-βαση τους στους τοκογλύφους δανειστές που εκπροσωπεί η ΤΡΟΙΚΑ και η κυβέρνηση των δανειστών.

Οι φόροι ως γνωστόν διακρίνονται σε αμέσους και έμμεσους.Το ποσοστό συμμετοχής τους , αντανακλούν την κοινωνική αναλγησία ή την κοινωνική ευαισθησία.Οσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό των εμμέσων φόρων , τόσο ανοίγει η ψαλίδα της κοινωνικής ανισότητας , εάν δε λάβουμε υπ’ όψην μας ότι με τους φόρους που θα κληθούμε να καταβάλλουμε απο σήμερα μέχρι το 2030 για το χρέος που ανέρχεται σήμερα σε 340 ΔΙΣ.ΕΥΡΩ, τίθετε θέμα υπαρξης πατρίδας μας ως ανεξάρτητο κράτος, κομβικό σημείο για τις προθέσεις     των υπολοίπων κομμάτων.

Αναλυτική παράθεση των φόρων στο Ελληνικό φορολογικό σύστημα.

Α) Οι κατηγορίες των άμεσων φόρων βάσει του Ελληνικού φορολογικού συστήματος είναι οι εξής:

 1. Φόρος Εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 2. Φόρος Εισοδήματος νομικών προσώπων.
 3. Φορολογία πλοίων.
 4. Φόρος ακίνητης περιουσίας.
 5. Ειδικός φόρος επι ακινήτων.
 6. Φόρος κληρονομιών.
 7. Φορολογία δωρεών και γονικών παροχών.
 8. Φορολογία κερδών (λαχεία,ΟΠΑΠ,κ.λ.π.)

Β) Οι κατηγορίες των έμμεσων φόρων βάσει του Ελληνικού φορολογικού συστήματος είναι οι εξής:

 1. Φ.Π.Α.
 2. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων.
 3. Φόρος πολυτελείας.
 4. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων.
 5. Τέλη χαρτοσήμου.
 6. Φόρος   ασφαλίστρων.
 7. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης.
 8. Τέλος ταξινόμησης οχημάτων.
 9. Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.

Οπως αποδεικνύεται και μόνο απο την παράθεση τους , μπερδεύει τον απλό πολίτη εάν δε λάβουμε υπ’ όψιν μας την πληθώρα των αλληλοαναιρούμενων διατάξεων καταλαβαίνουμε τον λόγο υπάρξης αυτής της χαώδους και τραγελαφικής κατάστασης πριν στεγνώσει το μελάνι του νέου ψηφισθέντος νόμου να ψηφίζεται το επόμενο.  

Α) ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ :

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

 

-Πάγια θέση μας αποτελεί άμεσα να επανέλθει το αφορολόγητο όριο στις 12.000,00του νέου εθνικού μας νομίσματος .

 

Οιφοροαπαλλαγές που θα ισχύσουν (2.000,00 ανά τέκνο και 3.000,00 για το τρίτο, τόκοι πρώτης κατοικίας ) θα ισχύσουν κατά κύριο λόγο στα χαμηλά εισοδήματα.Τα υψηλά εισοδήματα θα έχουν μιά έκπτωση στον φόρο.

Θα υπάρξουν περισσότερα κλιμάκια στην φορολογική κλίμακα για δικαιότερη φορο-λόγηση .

 

 

Προτεινόμενη κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ –ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

     

Εισοδήματος

Φόρου

   

12.000

0

0

12.000

0

4.000

15

600

16.000

600

9.000

25

2.250

25.000

2.850

10.000

35

3.500

40.000

6.350

20.000

40

8.000

60.000

14.350

40.000

45

18.000

100.000

32.350

ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000

50

     

Ολα τα εισοδήματα θα φορολογούνται στην κλίμακα φορολογίας εκτός απο τους τόκους καταθέσεων μέχρι ετήσιου ποσού 3.000,00 ή ύψος κατάθεσης 100.000,00.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ :

Ο τρόπος φορολόγησης των νομικών προσώπων δεν θα είναι ενιαία.Τα κριτήρια ομαδοποίησης θα είναι :

 1. Νομική μορφή.
 1. Ο τζίρος και τα κέρδη που πραγματοποιούναται.
 2.  
 3. Η εθνικότητα της και η θέση της ως συνδεδεμένη επιχείρηση σε όμιλο εταιρειών  

του εξωτερικού ή εσωτερικού.

 1.  Νομική μορφή :
 1.  -Για τις μικρές εταιρείες Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π.Ε.και με την προυπόθεση οι εταίροι τους να είναι Ελληνες φυσικά πρόσωπα.

Κλιμάκιο εισοδήματος έως 50.000,00 ο συντελ. φορολόγησης 23% .

 1.  Κλιμάκιο εισοδήματος άνω των   50.000,00 ο συντελ. φορολόγησης 26% .
 1.   -Ανώνυμες εταιρείες:
 1.  Ο συντελεστής φορολόγησης   προτείνεται να παραμείνει στο 25% με την παρακάτω διευκρίνηση.Θέση μας είναι οτι δεν πρέπει να υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός στην φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτήθηκε στην χώρα μας ,μεταξύ τωνΕλλήνων πολιτών και των αλλοδαπών με έδρα την Ε.Ε..

Ολόγος είναι απλός .Η φορολόγηση με το ίδιο ποσοστό π.χ. 25% στα μη διανεμό-μενα κέρδη δεν δημιουργεί πρόβλημα.Το πρόβλημα δημιουργείται στην διανομή των μερισμάτων,δεδομένου ότι ο Ελληνας φυσικό πρόσωπο θα φορολογηθεί στην κλίμακα του, ο δε αλλοδαπός μέτοχος εάν εισπράξει το υπόλοιπο ποσόν θα είναι αφορολόγητο, κατά συνέπεια διαπράττεται φορολογική αδικία.

Η επιπλέον φορολόγηση της αλλοδαπής εταιρείας που διανέμει μέρισμα είναι αναγκαία τουλάχιστον κατά 10%-15%επι του μέρισματος που διανέμει, εξαντλώ-ντας την φορολογική της υποχρέωση της στην Ελλάδα.

Βεβαίως αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την de-factoαναθεώρηση του συγκεκριμμέ-

νου άρθρου των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορολόγησης μεταξύ της

χώρας μας και τις χώρες μέλη της Ε.Ε.

Δεν προτείνεται μείωση της εταιρικής φορολογίας για τον λόγο ότι ακόμα καιστις

χώρες που έχουν συντελεστή φορολογίας 10% όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος

δεν έγιναν επενδύσεις και τελικά δεν προσέφεραν τα αναμενόμενα.

Γ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ:

 1.  Η στόχευση της φορολόγησης αυτής θα είναι η κατοχή της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.Κατά συνέπεια θεωρούμε οτι ο Νόμος4223/2013(ΕΝ.ΦΙ.Α.)θα πρέ-         πει άμεσα να καταργηθεί, διότι οι διατάξεις του ελαφρύνουν την μεγάλη ακίνητη περιουσία και υπερφορολογεί την μικρή και την μεσαία.

Η πρόταση μας είναι η εξής:

 1.  - Κατάργηση των χαρατσιών που υπάρχουν στον Νόμο4223/2013(ΕΝ.ΦΙ.Α.).
 1.  - Αφορολόγητο όριο 300.000,00.
 1.  - Προοδευτική κλίμακα φορολόγησης άνω του αφορολογήτου με επιβάρυνση

στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, άνω των 300.000,00.

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης γεωργικών εκτάσεων σε ακτήμονες γεωργούς θα υπάρξει μείωση της φορολογίας της συγκεκριμμένης ακίνητης περιουσίας.

 1.  - Η ακίνητη περιουσία που ανήκει σε off-shoreεταιρείες να επιβαρύνει τα φυσικά πρόσωπα που κρύβονται πίσω απ’ αυτές και θα φορολογείται χωρίς το αφορολόγη - το όριο των 300.000,00 στον υψηλότερο συντελεστή.
 1.  - Οι εξαιρέσεις απο τον φόρο ακίνητης περιουσίας θα είναι ελάχιστες και θα αφο-ρούν τα ακίνητα των διπλωματικών αποστολών , και τα πατριαρχεία του απόδημου Ελληνισμού.
 1.   -Στον  φόρο κληρονομιών και γονικών παροχών πρέπει να ισχύουν υψηλά

αφορολόγητα όρια και αλλαγή της ισχύουσας κλίμακας ως εξής:

 1.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α-(Σύζυγος – τέκνα-εγγονοί-γονείς) , για περιουσία από:
 1.  - Εως 300.000 αφορολόγητο.

-Απο 300.000-500.000 συντελεστής απο 5% που ισχύει σήμερα σε 6% .

-Απο 500.000-1.000.000 συντελεστής απο 10% που ισχύει σήμερα σε 12%.

- Απο 1.000.000 και άνω 15%.

 1.   -  Η φορολογία των κερδών ( λαχεία, τζόκερ , κλπ) αυξάνεται απο 15% σε 20%.

B) ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ:

 1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.):

Λόγω του υψηλού ποσοστού συμμετοχής του ΦΠΑ στα δημόσια έσοδα θα πρέπει να υπάρξει αναλυτική καταγραφή των αγαθών και υπηρεσιών για να γίνει εξορθολογι-σμός στον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ. Πρόθεση μας είναι οι έμμεσοι φόροι όπου είναι δυνατόν να προσλάβουν τα χαρακτηριστικά των άμεσων φόρων για λόγους φο-ρολογικής δικαιοσύνης.Θα πρέπει λοιπόν να ομαδοποιηθούν όλα τα αγαθά και ο συντελεστής του ΦΠΑ , να είναι αντιστρόφως ανάλογος με τον χαρακτηρισμό τους ως βασικά ή μη.

 1.  -Ο Φ.Π.Α. στην υψηλή του κλίμακα είναι στο 23% και θα πρέπει να μειωθεί σε πολλά αγαθά πλησιάζοντας τον μέσο ευρωπαικό όρο δηλαδή το 20%.
 1.  Επίσης στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης (βασικά είδη διατροφής ), εξοικονόμησης ενέργειας (ηλ.θερμοσίφωνες κλπ) να υπάρξει χαμηλότερος συντελεστής (9% ή 11%).ακόμη και μηδενικός συντελεστής Φ.Π.Α. στις παιδικές τροφές και στα φάρμακα για παιδιά.
 1.  
  1. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτωνπου το 2013 ανερχόταν απο 8% εως 10% μειώθηκε στο 3% (ήταν ο μοναδικός φόρος που μειώθηκε και μάλιστα κατά 70%). Στόχος της μείωσης αυτής ήταν η πρόθεση της κυβέρνησης των δανειστών , να ξεπουλήσει τα δάνεια των Ελλήνων πολιτών σε μεγάλα funds, ούτως ώστε μετά τις κατασχέσεις να «ελαφρυνθεί» το κόστος των μεταβιβάσεων.

 1.  Το ποσοστό του φόρου μεταβίβασης ακινήτων να παραμείνει ως εχει για την αγορά

πρώτης κατοικίας σε περιοχές με πολύ χαμηλή τιμή ζώνης , λαμβάνοντας υπ’ όψιν

και τηνοικογενειακή κατάσταση του αγοραστή (μέχρι 100 τ.μ.).

 1.  Κλιμακούμενη αύξηση του φόρου στις ακριβότερες περιοχές ανάλογα με την τιμή ζώνης
 1.  Το 3% δεν θα ισχύσει για αγορά πέραν της πρώτης κατοικίας.
 1.  Τα εισερχόμενα   κεφάλαια που ανήκουν σε Ελληνες πολίτες και είναι σε συνάλλα-γμα ,δεν θα ευνοηθούν λόγω αλλαγής νομίσματος αλλά θα φοροληγηθούν , ενε-ργοποιώντας το πόθεν έσχες .Ο Ελληνας πολίτης θα φορολογείται άλλωστε για το παγκόσμιο εισόδημα του, ανεξάρτητα εάν φορολογείται σε άλλο κράτος.
 2.  Η μείωση των των φόρων που προτείνουμε σε καμμία περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε μείωση των φορολογικών εσόδων αλλά αντίθετα στην αύξηση τους , δεδομένης της αύξησης του Α.Ε.Π., της ανάπτυξης και της μεγένθυνσης που θα πραγματοποιηθεί στην οικονομίας μας.
 1.  Η έλλειψη ρευστότητας που επιδεινώνεται με την βάρβαρη φορολογία,για την κά-λυψη των κρατικών δαπανών , θα αντιμετωπισθεί με την έκδοση του εθνικού μας νομίσματος, την ραγδαία αύξηση της απασχόλησης , των επενδύσεων και της κατα-νάλωσης .
 1.  -Οι διάφορες σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές θα αναμορφωθούν ως εξής:

 

Η εκκλησιαστική περιουσία μέχρι σήμερα επίσημα δεν έχει καταγραφεί , η δε ηγεσία της δηλώνει ότι δεν γνωρίζει λόγω της αυτοτέλειας της οικονομικής διαχείρησης των διάσπαρτων μητροπόλεων , μονών και κληροδοτημάτων.

Περίπου 10.000 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αποκρύπτουν την περιουσία αυτή.

 1.  Επιτακτική ανάγκη είναι λοιπόν η άμεση καταγραφή αυτής της περιουσίας εντός δύο μηνών .
 1.  Απο εκτιμήσεις του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και της αγροτικής τράπεζας

η εν λόγω ακίνητη περιουσία ανέρχετα σε 1.300.000 στρέμματα εκ των οποίων τα :

 1.  -732.000 στρέμ. είναι βοσκότοποι (2,3% επι συνολικής έκτασης της χώρας) .

-367.000 στρεμ. δασικές εκτάσεις (1,4%   επι συνολικής έκτασης της χώρας) .

 1.  -189.000 στρεμ. γεωργικές (2,19% επι συνολικής έκτασης της χώρας) και για 400.000 στρεμ. δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας.
 1.  Στην ιδιοκτησία της εκκλησίας θα πρέπει να προσμετρηθούν και 800 κτίρια με πολλαπλές χρήσεις (γραφεία . καταστήματα , εμπορικά κέντρα,ξενοδοχεία και βενζινάδικα).
 1.  Για την σφαιρική αντιμετώπιση αυτού του ευαίσθητου προβλήματος , θα πρέπει να αναφερθεί και η μισθοδοσία περίπου 10.000 κληρικών που κόστος του ανέρχεται περίπου στα 180.000.000 ευρώ ετησίως βαρύνοντας τον κρατικό προυπολογισμό.
 1.  Είναι προφανές ότι θα πρέπει σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς πρέπει συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της πατρίδας μας , σήμερα  που δοκιμάζεται η φιλοπατρία και η αλληλεγγύη προς τους αδυνάτους , όλων μας.

Θα συνεισφέρει ως εξής :

 1.  -Φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας με ποσοστό1% απο 0,25% που είναι σήμερα.
 1.  - Φορολόγηση των εισοδημάτων που προέρχονται απο εμπορική δραστηριότητα (μισθώματα , εκμετάλευση χώρων ,κλπ.) , με ποσοστό 25%.
 1.  -Εισπράξειςεντός των ναών με συντελεστή 20% (εξομειώνεται με τον φόρο δωρεάς).
 1.  -Παραχώρηση γεωργικών εκτάσεων σε νέους αγρότες με μακροχρόνια μίσθωση έναντι συμβολικού μισθώματος π.χ. 2 ευρώ ανά στρέμμα.
 1.  Ειδική πρόβλεψη απαλλαγής θα υπάρξει για τους λατρευτικούς χώρους , για τους χώρους ιδιόχρησης ως γραφεία( π.χ. τα γραφεία μητροπόλεων) αλλά και αυτά που επιτελούν κοινωνικό έργο(π.χ. γηροκομεία ή ξενώνες),ούτως ώστε να παραμείνει απερίσπαστη στο έργο της.
 1.  

Για την περιουσία των υπολοίπων Πατριαρχείων Κωνσταντινούπολης , Αλεξανδρείας και της Εκκλησίας της Αλβανίας , θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει   αφορολό-γητη ως ελάχιστη συνεισφορά ενίσχυσης στον απόδημο Ελληνισμό.

 1.  
  1. Εφοπλιστικό κεφάλαιο.
  2.  Το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο απολαμβάνει τις γνωστές 56   φοροαπαλλαγές

που σε κάθε πρυπολογισμό αντιγράφονται μονότονα απο τον προηγούμενο , ενώ ο

συντάκτης του δεν μπαίνει καν στο κόπο να συμπληρώσει την στήλη με τα διαφυγόντα

εσοδα.

 1.  Οι απαλλαγές αυτές στα κέρδη των πλοίων ενδεικτικά είναι:
 1.  - Απο οποιοδήποτε φόρο εισοδήματος .
 1.  - Απο κάθε φορολογία ή υπεραξία απο πώληση πλοίου ή ασφαλιστικής αποζημίωσης.
 1.  - Απο κάθε φόρο , τέλος ή εισφορά υπέρ δημοσίου το εισόδημα που αποκτάται απο

γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

 1.  - Υπάρχουν άλλες35 φοροαπαλλαγές.
 1.  -Τις απαλλαγές αυτές τις απολαμβάνουν όλοι οι συνέταιροι κα οι μέτοχοι των

εταιρειών αυτών.

 1.  

Ο διάλογος με τους εφοπλιστές θα επικεντρωθεί σε τρία θέματα:

 1.  -Τον καθορισμό μίνιμουμ ποσοστού απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών , στα

πληρώματα των υπό Ελληνική σημαία πλοία π.χ. 95% .

 1.  -Το θέμα των ναυπηγήσεων και επισκευών των πλοίων τους στα ναυπηγεία

Σκαραμαγκά , της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος και του Νεωρίου

της Σύρου.

-Την φορολόγηση τους που θα συνεκτιμηθεί με την εκπλήρωση των δύο προηγού-

μενων κριτηρίων.

 1.  Ετσι θα αναθεωρηθούν πάνω σε ισότιμη βάση οι σχέσεις του Ελληνικού κράτους και

του εφοπλιστικού κεφαλαίου , γνωρίζοντας ότι τα και τα δύο μέρη έχουν ανάγκη

το ένα το άλλο , οι εφοπλιστές την Ελλάδα για να επηρεάζουν το διεθνές καθεστώς

που διέπει τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές και η Ελλάδα τις δραστηριότητες

τους.

 1.  
 2.  
  1. Φοροοαπαλλαγές των βουλευτών.
  2.  

Οι φοροαπαλλαγές των βουλευτών θα πάψουν να ισχύουν και θα αμείβονται

όπως ακριβώς αναφέρει το πρόγραμμα μας.

 1.  Σε κανένα άλλο κλάδο υπαλλήλων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα δεν

θα ισχύσουν άλλες φοροαπαλλαγές.

4.Απλό στην εφαρμογή του.

Το πολυδαίδαλο και πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενο και ευμετάβλητο

φορολογικά σύστημα εξυπηρετεί:

-Τους φοροδιαφεύγοντες.

-Ο μέσος πολίτης το θεωρεί ακατανόητο και κατά συνέπεια δεν μπορεί να

προγραμματίσει τις ανάγκες του .

-Αποθαρρύνει τις επενδύσεις.

Θα πρέπει άμεσα να υπάρξει αλλαγή του φορολογικού δίκαιου στα εξής :

 1.  Ενας νόμος κατά φορολογία σε απλή κατανοητή γλώσσα που δεν θα επιδέ-χεται παρερμηνείες .
  1. Στην οποιαδήποτε μεταβολή του νόμου η ισχύς του να άρχεται με την κωδικο-ποίηση του, την ενσωμάτωση του στον βασικό νόμο και την δημοσίευση των διευκρινιστικών εγκυκλίων για την εφαρμογή του .

Ετσι ο πολίτης θα γνωρίζει επακριβώς τα δικαιώματα του και τις υποχρεώσεις του.

5.ΣΥΓΧΡΟΝΟ.

Οταν λέμε σύγχρονο φορολογικό σύστημα κατ’ αρχήν εννοούμε την μηχανο-γράφηση όλων των φορολογικών δεδομένων των πολιτών που διαμένουν στην χώρα.Επίσης την καταγραφή όλων των αξιών που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια είτε ανήκουν σε μονίμους κατοίκους της χώρας είτε κατοίκους του εξωτερικού , αλλά και των αξιών που υπάρχουν στο εξωτερικό που ανήκουν σε Ελληνες υπηκόους. Κατα συνέπεια η εφαρμογή του περουσιολογίου καθίσταται αναγκαία και θα αποτυπώνει την ολοκληρωμένη εικόνα του πολίτη (εισοδή-ματα κατά κατηγορία , αναλυτική καταγραφή των ακινήτων , ύψος τραπεζικών λογαριασμών κατά τράπεζα , επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε Ελλάδα και εξω-τερικό , αντικείμενα μεγάλης αξίας και κινητών πραγμάτων).

Η ενημέρωση του περιουσιολογίου θα είναι άμεση (εντός 15 ημερών) μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ , σε οποιαδήποτε μεταβολή.

Α) ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ:

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αποτελεί κύριο και μόνιμο στόχο της πολιτικής μας.Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν και να αναδιοργανωθούν οι υπηρεσίες του φορολογικού μηχανισμού κατά τέτοιο τρόπο ωστε να γίνουν αποτελεσματικές.Προτείνουμε τα εξής μέτρα:

-Πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων του υπουργείου οικονομικών σε εξυπηρέτηση του πολίτη και σε ελεγκτικό μηχανισμό , για την αποδοτικότερη λειτουργία του.

-Ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδο-μή (Η/Υ ,κλπ ), συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση.

-Αλλαγή στόχευσης των ελεγκτικών μηχανισμών και καθορισμός συγκεκριμ-μένου προγράματος φορολογικών ελέγχων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

-Πλήρης μηχανογράφηση των φορολογικών δεδομένων των φυσικών αλλά και των νομικών προσώπων και την άμεση ενημέρωσή των δεδομένων αυτών σε οποιαδήποτε μεταβολή , συνεχείς διασταυρώσεις για την επιλογή των ελέγχων κατά προτεραιότητα .

-Ενίσχυσητων τελωνείων της χώρας και την συνεργασία με το λιμενικό σώμα λόγω των της θάλασσας που περιβάλλει την χώρα μας , τα διαφυγόντα έσο-δα των ατελώνιστων εμπορευμάτων είναι τεράστια.

-Για τον ολοκληρωμένο  έλεγχο των εισαγόμενων εμπορευμάτων και on-line σύνδεση με το υπουργείο οικονομικών για την παρακολούθηση τους.

-Σε κλάδους ιδιαίτερης υψηλής φοροδιαφυγής ( καύσιμα κλπ) , ο έλεγχος να ξεκινάει απο την πηγή δηλ. διυλιστήρια και θα τελειώνει στον τελικό κατανα-λωτή , με πλήρη μηχανογραφική παρακολούθηση των διακινούμενων ποσο-τήτων.

-Υποχρεωτικοί ετήσιοι έλεγχοι σε πολύ μεγάλες εταιρείες και ιδιαίτερα σε θυγατρικές πολυεθνικών , που η φοροδιαφυγή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη λόγω των επιρριπτόμενων εξόδων της μητρικής ή άλλης θυγατρικής στην ελληνική θυγατρική απο εταιρείες με έδρα φορολογικούς παραδείσους για

να εξάγουν το κέρδος ή την ζημιά που επιθυμούν.

Θα πρέπει ρητά στον φορολογικό νόμο να αναφέρεται ότι τα συγκεριμμένα έξοδα δεν θα εκπίπτουν.

-Οι τράπεζες για οποιαδήποτε ασυνήθιστη μεταβολή κυρίως σε φυσικά πρό-σωπα π.χ. κατάθεση ή ανάληψη άνω των 20.000,00 υποχρεούνται να καλούν τον πελάτη τους να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις για την μεταβολή αυτή.Επίσης θα είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν την φορολογική διοίκηση επισυνάπτοντας τις εξηγήσεις του πελάτη τους.

-Θεσμοθέτηση ιδιαίτερων αυστηρών ποινών για τους παραβάτες των ελεγκτικών μηχανισμών στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Β) ΕΛΕΓΧΟΙ:

Ο φορολογικός ελεγκτικός μηχανισμός   θα πρέπει να αναβαθμισθεί και η λειτουργία του να είναι διάφανη.Πρέπει να λειτουργεί με αντικειμενικές διαδικασίες , έξω απο πολιτικές σκοπιμότητες.Η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού του στις νέες τεχνικές ελέγχου και η κατάρτιση πάγιων διαδι-κασιών τρόπου ελέγχου βάσει της διεθνούς εμπειρίας.

 1.  Η ηγεσία του ελεγκτικού μηχανισμού θα πρέπει να λογοδοτεί ανά 15 μέρες στην βουλή, για το σύνολο του έργου που επιτελείται.

Η επιλογή του οποιουδήποτε είδους ελέγχου θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη για κάθε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο που επιλέγεται για την αποφυγή αυθαι-ρεσιών απο την φορολογική διοίκηση.

Η κατάργηση του φορολογικού απορρήτου για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς όλων των βαθμίδων είναι δεδομένη.Θα πρέπει να γίνει καθαρό ότι διαχειρίζο-νται δημόσιο χρήμα το οποίο απαιτεί τον ανάλογο σεβασμό και οποιοδήποτε «σκοτεινό σημείο» στην διαχείρηση του θα αντιμετωπίζεται αμέσως.

ΟΙ έλεγχοι ως γνωστόνυποδιαιρούνται σε τρία είδη:

 1.  Προληπτικός :

Ο προληπτικός έλεγχος γίνεται με σκοπό την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και πρέπει να είναι σύντομος και αποτελεσματικός.Να είναι

ουσιαστικός, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πνεύμα του νόμου και όχι το γράμμα του όταν αυτό δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμμένο πρόγραμμα τέτοιων ελέγχων σε τομείς υψηλής φοροδιαφυγής , με αντικειμενικά κριτήρια επιλογής.

Ο προσωρινός έλεγχος πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί , η δε επιλογή

να διενεργείται με διάφορα κριτήρια , όπως η μη εκπλήρωση των φορολ. υποχρεώσεων, υποβολή αρνητικών δηλώσεων, υπάρχουν πληροφορίες φο-

ροδιαφυγής.

  1. Τακτικός :

Τα κριτήρια των ελέγχων αυτών θα πρέπει κατ’ αρχήν να είναι αντικειμενικά.

Θα πρέπει να είναι συνδυασμός κριτηρίων βάσει των διαθεσίμων στατιστικών

στοιχείων του υπ.οικονομικών π.χ. απόκλιση του ποσοστού κέρδους απο του

μέσουόρου ποσοστού κέρδους του αντίστοιχου κλάδου ,παραβατικότητα

διασταύρωση στοιχείων της υπό έλεγχο εταιρείας, πληροφοριακά δελτία απο

άλλες ΔΟΥ , τελωνεία  κ.λ.π.

Θα πρέπει να κωδικοποιηθούν κατά κλάδο και αντικείμενο οι συνήθεις

τρόποι φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής , η διασταύρωση στοιχείων και

ησυνεργασία με τιςαντίστοιχεςυπηρεσίες των συνεργαζόμενων σε θέματα

φορολογίας κρατών.

 1.  Τα πορίσματα των ελέγχων αυτών θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα βάσει της

ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του φορολογούμενου και της φορολογικής αρχής και πριν απο την προσφυγή του στην δικαιοσύνη για την τυχόν αδικία της φορολογικής αρχής,την θεσμοθέτηση δευτεροβάθμιας επιτροπής επίλυσης της διαφο-ράς , στην οποία θα συμμετέχουν ο φορολογούμενος , η φορολογική αρχή και ένας επαγγελματίας φοροτέχνης διοριζόμενος απο το Οικονομικό Επιμελητή-ριο της Ελλάδας κατόπιν κλήρωσης.

Η διαδιακασία αυτή δεν θα υπερβαίνει τις 20 ημέρες.Ετσι αποσυμφορείται η δικαιοσύνη για ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν εξωδικαστικάκαι εξοικο-νομείται χρόνος και χρήμα για τους αντίδικους.

Οι φορολογικοί έλεγχοι μετά την αναβάθμιση του φορολογικού μηχανισμού και την λειτουργία του στα πρότυπα των ανεπτυγμένων φορολογικά χωρών θα περάσουν στο υπουργείο οικονομικών.Τα φορολογικά στοιχεία των πολιτών και των εταιρειών εκτός απο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα , είναι και περιου-σία των πολιτών, που την ασφάλεια τους πρέπει να εγγυάται το κράτος.

Οι λεπτομέρειες αναδιοργάνωσης του προσωπικού του υπουργείου οικονο-μικών για την καλύτερη και ποιοτικότερη λειτουργία του θα γίνει σε συνεργα-σία με τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων και ΑΕΙ.

 

 1.    Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

 

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040